Hvilke innsatsfaktorer og produkter inngår i analysen?

For de forskjellige tjenestene har man en rekke forskjellige innsatsfaktorer (ressurser) og produksjonsmål som inngår i analysen, og som har sammenheng med effektiviteten i tjenestene.

Utviklingen i årene 2020 – 2022 har sammenheng med spesielle forhold knyttet til koronapandemien, og den målte effektivitetsutviklingen sier lite om den underliggende utviklingen. Se også på kapittel 9 i TBUs høstrapport for mer om tolkning av resultater.

Bruken av innsatsfaktorer/ressurser

Første steg i analysen er å velge modellformulering, det vil si å spesifisere produkter og innsatsfaktorer. Tabellen under gir en oversikt over modellformuleringene for de enkelte sektorer. Produktmålene i barnehage og grunnskole omfatter kun barn i kommunale barnehager og elever i kommunale grunnskoler. Av den grunn benyttes et utgiftsbegrep (korrigerte brutto driftsutgifter) som bare omfatter kommunale virksomheter. Produktindikatorene i pleie og omsorg omfatter all virksomhet finansiert av kommunen, og det er derfor ikke gjort tilsvarende korrigering der.

Tabell: Innsatsfaktorer og produkter i de sektorvise DEA-analysene

Sektor

Innsatsfaktorer

Produkter

Barnehage

Korrigerte brutto driftsutgifter (faste priser) fratrukket arbeidsgiveravgift og avskrivninger

Oppholdstimer 0-2 år i kommunale barnehager

Oppholdstimer 3-5 år i kommunale barnehager

 

Grunnskole

Korrigerte brutto driftsutgifter fratrukket arbeidsgiveravgift og avskrivninger

(Utgiftene er i faste priser og korrigert for bosettingsmønster ved bruk av delkostnadsnøkkelen i inntektssystemet)

Skolebidrag småskoletrinnet

Skolebidrag mellomtrinnet

Grunnskolepoeng (korrigert for sosioøkonomiske variabler)

Læringsmiljø

(Alle produkter er multiplisert med elevtall i kommunale grunnskoler)

Pleie og omsorg

Brutto driftsutgifter fratrukket arbeidsgiveravgift og avskrivninger

(Utgiftene er i faste priser og korrigert for bosettingsmønster ved bruk av delkostnadsnøkkelen i inntektssystemet)

Liggedøgn i institusjoner

Institusjonsbeboere med omfattende bistandsbehov

Enerom i institusjon

Timer til hjemmesykepleie

Timer til praktisk bistand

Kilde: Senter for økonomisk forskning

Produksjonsmål

Barnehage

Produktmålene i barnehage fanger opp antall brukere og deres oppholdstid. I barnehage skilles det mellom oppholdstiden for barn i to ulike aldersgrupper, fordi de yngste barna er mer ressurskrevende enn de eldste.

Pleie og omsorg

Pleie og omsorg er karakterisert ved at det tilbys ulike typer tjenester. I denne sektoren gjøres det først et skille mellom institusjoner og hjemmebaserte tjenester. Videre skilles det mellom praktisk bistand og hjemmesykepleie i hjemmebasert omsorg og mellom brukere med omfattende tjenestebehov og andre brukere i institusjon.

Grunnskole

I grunnskolen benyttes skolebidrag, publisert av Utdanningsdirektoratet, som indikator for læringsutbytte på småskole- og mellomtrinnet. Skolebidrag på småskoletrinnet er basert på nasjonale prøver i 5. trinn, mens skolebidrag på mellomtrinnet er basert på nasjonale prøver i 8. trinn. Elevenes resultater er blant annet korrigert for foreldrenes utdanning, innvandrerbakgrunn og husholdningsinntekt. For resultatene fra nasjonale prøver i 8. trinn er det i tillegg kontrollert for resultatene på nasjonale prøver i 5. trinn.

Koronapandemien medførte at eksamener i grunnskolen ble avlyst våren 2021 (og våren 2020). Utdanningsdirektoratet har derfor ikke publisert skolebidragsindikatorer for ungdomstrinnet som er basert på eksamenskarakter. I stedet har SØF valgt å benytte grunnskolepoeng korrigert for sosioøkonomiske variabler. Det var en markert økning i grunnskolepoeng under pandemien. Økningen skyldes bedre standpunktkarakterer og avlyste eksamener. Avlyste eksamener trekker i retning av økte grunnskolepoeng fordi standpunktkarakterer har en tendens til å være bedre enn eksamenskarakter.

I grunnskolen inngår også læringsmiljø som produktindikator. Indikatoren er basert på elevundersøkelsen og fanger opp trivsel, elevdemokrati og medvirkning. I motsetning til tidligere år inngår ikke mobbing i indikatoren, noe som skyldes en omlegging av statistikken.

Datagrunnlag

Det benyttes data for 2021 og 2022, og dataene er i hovedsak hentet fra KOSTRA.

Se nærmere databeskrivelse av innsatsfaktorene (docx)
Se nærmere beskrivelse av produktene (docx)