Hvilke innsatsfaktorer og produkter inngår i analysen?

For de forskjellige tjenestene har man en rekke forskjellige innsatsfaktorer (ressurser) og produksjonsmål som inngår i analysen, og som har sammenheng med effektiviteten i tjenestene.

Bruken av innsatsfaktorer/ressurser

Første steg i analysen er å velge modellformulering, det vil si å spesifisere produkter og innsatsfaktorer. Tabellen under gir en oversikt over modellformuleringene for de enkelte sektorer. Produktmålene i barnehage og grunnskole omfatter kun barn i kommunale barnehager og elever i kommunale grunnskoler. Av den grunn benyttes et utgiftsbegrep (korrigerte brutto driftsutgifter) som bare omfatter kommunale virksomheter. Produktindikatorene i pleie og omsorg omfatter all virksomhet finansiert av kommunen, og det er derfor ikke gjort tilsvarende korrigering der.

Tabell: Innsatsfaktorer og produkter i de sektorvise DEA-analysene

Sektor

Innsatsfaktorer

Produkter

Barnehage

Korrigerte brutto driftsutgifter fratrukket arbeidsgiveravgift og avskrivninger

 

Oppholdstimer 0-2 år i kommunale barnehager
Oppholdstimer 3-5 år i kommunale barnehager

 

Grunnskole

Korrigerte brutto driftsutgifter fratrukket arbeidsgiveravgift og avskrivninger
(Utgiftene er korrigert for bosettingsmønster ved bruk av delkostnadsnøkkelen i inntektssystemet)

Skolebidrag småskoletrinnet
Skolebidrag mellomtrinnet
Skolebidrag ungdomstrinnet
Læringsmiljø
(Alle produkter er multiplisert med antall elever i kommunale grunnskoler)

Omsorg

Brutto driftsutgifter fratrukket arbeidsgiveravgift og avskrivninger
(Utgiftene er korrigert for bosettingsmønster ved bruk av delkostnadsnøkkelen i inntektssystemet)

Liggedøgn i institusjoner
Institusjonsbeboere med omfattende bistandsbehov
Enerom i institusjon
Timer til hjemmesykepleie
Timer til praktisk bistand

Kilde: Senter for økonomisk forskning

Produksjonsmål

Barnehage
Produktmålene i barnehage fanger opp antall brukere og deres oppholdstid. I barnehage skilles det mellom oppholdstiden for barn i to ulike aldersgrupper, fordi de yngste barna er mer ressurskrevende enn de eldste. I barnehager inngår også antall kvadratmeter leke- og uteareal som produktmål.

Omsorg 
Omsorg er karakterisert ved at det tilbys ulike typer tjenester. I denne sektoren gjøres det først et skille mellom institusjoner og hjemmebaserte tjenester. Videre skilles det mellom praktisk bistand og hjemmesykepleie i hjemmebasert omsorg og mellom brukere med omfattende tjenestebehov og andre brukere i institusjon.

Grunnskole
I grunnskolen sier produksjonsmålet mer om kvaliteten på tjenestene enn for de andre sektorene. Produktmålene i grunnskolen er indikatorer som fanger opp elevenes læringsutbytte og læringsmiljø. Produksjonen måles her ved skolebidragsindikatorer for henholdsvis småskoletrinnet (basert på nasjonale prøver i 5. trinn), mellomtrinnet (basert på nasjonale prøver i 9. trinn) og ungdomstrinnet (basert på skriftlig eksamen i 10. trinn). I denne sammenheng er det viktig å ta hensyn til at elevenes læringsutbytte ikke bare påvirkes av den jobben skolene og kommunene gjør, men også av elevenes familiebakgrunn. Elevenes resultater er derfor blant annet korrigert for foreldrenes utdanning, innvandrerbakgrunn og husholdningsinntekt. For resultatene fra nasjonale prøver i 8. trinn er det i tillegg kontrollert for resultatene på nasjonale prøver i 5. trinn, og resultatene fra skriftlig eksamen i 10. trinn er kontrollert for resultatene på nasjonale prøver i 8. trinn.

I tillegg inkluderes en indikator for læringsmiljø, nærmere bestemt elevenes trivsel med lærerne. 

Datagrunnlag
Det benyttes data for 2018–2019, og dataene er i hovedsak hentet fra KOSTRA.

Se nærmere databeskrivelse av innsatsfaktorene (docx)
Se nærmere beskrivelse av produktene (docx)