Hvilke innsatsfaktorer og produkter inngår i analysen?

For de forskjellige tjenestene har man en rekke forskjellige innsatsfaktorer (ressurser) og produksjonsmål som inngår i analysen, og som har sammenheng med effektiviteten i tjenestene.

Bruken av innsatsfaktorer/ressurser

Første steg i analysen er å velge modellformulering, det vil si å spesifisere produkter og innsatsfaktorer. Tabellen under gir en oversikt over modellformuleringene for de enkelte sektorer. Det er lagt vekt på å måle innsatsfaktorene på en enhetlig måte. I sektorene skilles det mellom bruk av arbeidskraft og annen ressursbruk (typisk andre driftsutgifter enn lønnskostnader).

Tabell: Innsatsfaktorer og produkter i de sektorvise DEA-analysene

Sektor

Innsatsfaktorer

Produkter

Barnehage

Årsverk av personell med pedagogisk utdanning

Årsverk av personell uten pedagogisk utdanning

Andre driftsutgifter enn lønnskostnader

Oppholdstimer 0-2 år

Oppholdstimer 3-5 år

Leke- og uteareal

Grunnskole

Årsverk til undervisning i grunnskolen

Utgifter utenom undervisning

Korrigerte grunnskolepoeng (multiplisert med antall elever)

Nasjonale prøver 8. trinn (multiplisert med antall elever)

Læringsmiljø (multiplisert med antall elever)

Pleie og omsorg

Årsverk av personell med relevant fagutdanning

Årsverk av personell uten relevant fagutdanning

Andre driftsutgifter enn lønnskostnader

Liggedøgn i institusjoner, langtid

Liggedøgn i institusjon, korttid

Enerom i institusjon

Timer til hjemmesykepleie

Timer til praktisk bistand

Kilde: Senter for økonomisk forskning

Produksjonsmål

Barnehage

Produktmålene i barnehage fanger opp antall brukere og deres oppholdstid. I barnehage skilles det mellom oppholdstiden for barn i to ulike aldersgrupper, fordi de yngste barna er mer ressurskrevende enn de eldste. I barnehager inngår også antall kvadratmeter leke- og uteareal som produktmål.

Pleie og omsorg

Pleie og omsorg er karakterisert ved at det tilbys ulike typer tjenester. I denne sektoren gjøres det først et skille mellom institusjoner og hjemmebaserte tjenester. Videre skilles det mellom praktisk bistand og hjemmesykepleie i hjemmebasert omsorg.

Grunnskole

I grunnskolen sier produksjonsmålet mer om kvaliteten på tjenestene enn for de andre sektorene. Produktmålene i grunnskolen er indikatorer som fanger opp elevenes læringsutbytte og læringsmiljø. Utgangspunktet er grunnskolepoeng i vitnemålet fra 10. klasse, og resultater fra nasjonale prøver i 8. klasse. Grunnskolepoengene er korrigert for elevenes sosiale bakgrunn, som for eksempel foreldrenes utdanningsnivå, inntekt, sivil status, arbeidsledighet, andel minoritetselever og andel elever som mottar spesialundervisning. I tillegg inkluderes en indikator for læringsmiljø, nærmere bestemt elevenes trivsel med lærerne.

Datagrunnlag

Det benyttes data for 2016-2017, og dataene er i hovedsak hentet fra KOSTRA. Unntak fra dette er data for årsverk i barnehage og grunnskole samt læringsutbytte og læringsmiljø i grunnskolen, som er hentet fra Utdanningsdirektoratet.

Se nærmere databeskrivelse av innsatsfaktorene (docx)
Se nærmere beskrivelse av produktene (docx)

Til toppen