Hvilke innsatsfaktorer og produkter inngår i analysen?

For de forskjellige tjenestene har man en rekke forskjellige innsatsfaktorer (ressurser) og produksjonsmål som inngår i analysen, og som har sammenheng med effektiviteten i tjenestene. For eksempel inngår antall ansatte med med og uten fagutdanning som innsatsfaktorer for antall oppholdstimer for barn i barnehage.

Bruken av innsatsfaktorer/ressurser

Første steg i analysen er å velge modellformulering, det vil si å spesifisere produkter og innsatsfaktorer. Tabellen under gir en oversikt over modellformuleringene for de enkelte sektorer. Det er lagt vekt på å måle innsatsfaktorene på en enhetlig måte. I de fleste sektorer skilles det mellom ulike typer arbeidskraft (med og uten relevant utdanning) og annen ressursbruk (typisk andre driftsutgifter enn lønnskostnader). 

Tabell: Innsatsfaktorer og produkter i de sektorvise DEA-analysene

SektorInnsatsfaktorerProdukter
Barnehage

Antall ansatte med førskolelærerutdanning
Antall ansatte uten førskolelærerutdanning
Andre driftsutgifter enn lønnskostnader

Oppholdstimer 0-2 år
Oppholdstimer 3 år
Oppholdstimer 4-5 år
Leke- og uteareal

Grunnskole

Årsverk av personell med godkjent utdanning
Årsverk av personell uten godkjent utdanning
Utgifter utenom undervisning

Korrigerte grunnskolepoeng (multiplisert med antall elever)
Nasjonale prøver 8. trinn (multiplisert med antall elever)
Læringsmiljø (multiplisert med antall elever)

Pleie og omsorg

Årsverk av personell med relevant fagutdanning
Årsverk av personell uten relevant fagutdanning
Andre driftsutgifter enn lønnskostnader

Liggedøgn i institusjoner, langtid
Liggedøgn i institusjon, korttid
Enerom i institusjon
Timer til hjemmesykepleie
Timer til praktisk bistand

Produksjonen

Barnehage

Produktmålene i barnehage fanger opp antall brukere og deres oppholdstid. I barnehage skilles det mellom oppholdstiden for barn i tre ulike aldersgrupper, fordi de yngste barna er mer ressurskrevende enn de eldste. I barnehager inngår også antall kvadratmeter leke- og uteareal som produktmål.

Pleie og omsorg 

Pleie og omsorg er karakterisert ved at det tilbys ulike typer tjenester. I denne sektoren gjøres det først et skille mellom institusjoner og hjemmebaserte tjenester. Videre skilles det mellom praktisk bistand og hjemmesykepleie i hjemmebasert omsorg. Korttidsopphold i institusjon er ikke inkludert.

Grunnskole

I grunnskolen sier produksjonsmålet mer om kvaliteten på tjenestene enn for de andre sektorene. Produktmålene i grunnskolen er indikatorer som fanger opp elevenes læringsutbytte og læringsmiljø. Utgangspunktet er grunnskolepoeng i vitnemålet fra 10. klasse, og resultater fra nasjonale prøver i 8. klasse. Grunnskolepoengene er korrigert for elevenes sosiale bakgrunn, som for eksempel foreldrenes utdanningsnivå, inntekt, sivil status, arbeidsledighet, andel minoritetselever og andel elever som mottar spesialundervisning. I tillegg inkluderes en indikator for læringsmiljø, nærmere bestemt elevenes trivsel med lærerne. 

Datagrunnlag

Det benyttes data for 2014-2015, og dataene er i hovedsak hentet fra KOSTRA. De eneste unntakene er data for årsverk og læringsmiljø i grunnskolen, som er hentet fra Utdanningsdirektoratet, SFO, som er hentet fra GSI, og deler av dataene for pleie og omsorg, som er hentet fra IPLOS.