Frie inntekter

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd, og utgjør om lag 72 prosent (77 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter.

I nettløsningen frie inntekter finner du fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for alle kommuner og fylkeskommuner.