Kriteriedata

Kvalitetssikring av kriteriedata for fylkeskommunene 2022

Hvert år publiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kriteriedata som skal legges til grunn for beregning av rammetilskudd gjennom inntektssystemet for følgende år. Beregningen av rammetilskuddet til den enkelte fylkeskommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for fylkeskommunene for 2022

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til vårt brev datert 2. juli 2021 (vår ref. 20/6519-22) om kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Departementet har nå lagt ut flere kriteriedata for inntektssystemet for fylkeskommunene for 2022, se vedlegg 1 og 2. Dataene viser:

  • Oversikt over innbyggertall per 1.7.2021 fordelt etter aldersgrupper
  • Antall sysselsatte etter arbeidssted, 15-74 år, per 4. kvartal 2019. Utbruddet av covid-19 har gjennom 2020 ført til unormalt høy arbeidsledighet i Norge, noe som har fått konsekvenser for kriteriet sysselsatte etter arbeidssted. Kriterieverdiene for sysselsatte per 4. kvartal 2020 er lite representativ for et ordinært år, og de gir dermed ikke et riktig bildet av fylkeskommunenes utgiftsbehov i 2022. Til statsbudsjettet for 2022, skal derfor departementet benytte kriterieverdiene fra 2019 istedenfor kriterieverdiene for 2020.

Vi viser for øvrig til departementets brev av 25. mai 2018 (vår ref. 17/5530-13) om rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at fylkeskommunene har et selvstendig ansvar for riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Departementet ber alle fylkeskommunene om å kvalitetssikre statistikken og gi tilbakemelding om ev. feil innenfor 8. september, slik at mulige feil kan rettes opp før rammetilskuddet beregnes endelig.

Fylkeskommuner som får et økonomisk tap som følge av feil i kriteriedataene som er oppdaget etter fristen, kan ikke påregne å få dette dekket. Mulighet for kompensasjon i løpet av budsjettåret vil bli vurdert fra sak til sak. Vurderingstema vil da bl.a. være hvorvidt fylkeskommunen selv burde oppdaget feilen før rammetilskuddet ble beregnet.

Eventuelle merknader til kriteriedata kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) senest 8. september. Kontaktperson i KMD er Naeem Rashid (tlf.: 22 24 68 34 / e-post: Naeem.Rashid@kmd.dep.no) og Dorottya Bognár-Lahr (tlf.: 22 24 72 13 / e-post: Dorottya.Bognar-Lahr@kmd.dep.no)

Under følger en nærmere beskrivelse av kriteriedataene og grunnlagsdataene som nå sendes ut til fylkeskommunene for kvalitetssikring. 

Kriteriedata for fylkeskommunene

Vedlegg 1 og 2 inneholder oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2022. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene, inkludert beregningen av korreksjonsordningen for statlige og private skoler.

Grunnlagsdata for beregning av båt- og ferjekriteriene

Vedlegg 3 og 4 viser oversikt over grunnlagsdata og trafikktall for fylkeskommunale ferjesamband som vil bli benyttet til beregning av normerte ferjekostnader for fylkeskommunene. Vedlegg 3 gir en beskrivelse av grunnlagsdataene og bearbeidingen av dem.

Vedlegg 5 og 6 viser oversikt over grunnlagsdata og trafikktall for fylkeskommunale båtruter som vil bli benyttet til beregning av normerte båtkostnader for fylkeskommunene. Vedlegg 5 gir en beskrivelse av grunnlagsdataene og bearbeiding av dem.

Fylkesveikriteriet i inntektssystemet

Vedlegg 7
Departementet har, i samarbeid med Samferdselsdepartementet, gjennomført et prosjekt for å utrede en ny, forenklet modell for å beregne kriteriet vedlikeholdsbehov fylkesveg i inntektssystemet. Sluttrapporten fra prosjektet er nå publisert på departementets nettsider.

Departementet tar sikte på å bruke den nye modellen til å beregne fylkesveikriteriet fra og med 2022, men grunnlagsdataene må kvalitetssikres av fylkeskommunene før modellen kan tas i bruk. Vi ber derfor om at fylkeskommunene kvalitetssikrer grunnlagsdataene som er vist i vedlegg 7.

Grunnlagsdataene i kolonne 1-12 for alle fylkeskommuner skal ta utgangspunkt i situasjonen slik den var i uke 25/26. Hvis det er vedtatt omklassifiseringer mellom kommunal vei, fylkesvei og riksvei som vil tre i kraft senest 1. januar 2022, ber vi om at det orienteres særskilt om dette.

Grunnlagsdataene i kolonne 13-19 er i utgangspunktet konstante, og vil ikke bli oppdatert hvert år. Vi ber likevel fylkeskommunene om å vurdere opplysningene som er oppgitt i disse kolonnene.

Dersom den nye modellen blir tatt i bruk for å beregne fylkesveikriteriet fra og med 2022, legger departementet opp til at fordelingsvirkningene vil bli faset inn gjennom en overgangsordning på to år.

Ettersending av kriteriedata som ikke er klare

Øvrige data vil bli lagt ut på departementets internettsider så snart de er klare. Dette vil bli varslet med en e-post til fylkeskommunenes postmottak.

Fylkeskommunene har et selvstendig ansvar for kvalitetssikring

Vi viser for øvrig til departementets brev av 25. mai 2018 (vår ref. 17/5530-13) om rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at fylkeskommunene har et selvstendig ansvar for riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Departementet ber alle fylkeskommunene om å kvalitetssikre statistikken og gi tilbakemelding om ev. feil innen 3. september, slik at mulige feil kan rettes opp før rammetilskuddet beregnes endelig.

Fylkeskommuner som får et økonomisk tap som følge av feil i kriteriedataene som er oppdaget etter fristen, kan ikke påregne å få dette dekket. Mulighet for kompensasjon i løpet av budsjettåret vil bli vurdert fra sak til sak. Vurderingstema vil da bl.a. være hvorvidt fylkeskommunen selv burde oppdaget feilen før rammetilskuddet ble beregnet.

Vi gjør oppmerksom på at det for noen kriteriedata kan være avvik mellom fylkeskommunens egen oversikt og tall departementet benytter i beregningen av rammetilskudd. Slike avvik kan skyldes bl.a. ulike datoer for datauttak, ulike telletidspunkter og ulike forutsetninger bak data. Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene er oppmerksomme på datoer for datauttak og telletidspunkter når de kontrollerer kriteriedata. Vedlegg 1, 3 og 5 gir informasjon om telletidspunkt for og forutsetninger bak hvert kriterium. Det er viktig at det legges samme forutsetninger til grunn for alle fylkeskommunene. Likebehandling og like forutsetninger for kriteriedata er grunnleggende prinsipper for legitimiteten til inntektssystemet. Departementet må derfor vurdere eventuelle innmeldte avvik i lys av dette.

Merknader til kriteriedata

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (kolonne 2-7, vedlegg 2) kan rettes til Utdanningsdirektoratet ved kontaktperson Elisabeth Folke-Olsen, senest 3. september (e-post: elisabeth.folke.olsen@udir.no).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata kan rettes til KMD senest 3. september. Kontaktpersoner i KMD er Lars Tore Rydland (tlf.: 22 24 68 80 / e-post: Lars-Tore.Rydland@kmd.dep.no), Dorottya Bognár-Lahr (tlf.: 22 24 72 13 / e-post: Dorottya.Bognar-Lahr@kmd.dep.no) og Naeem Rashid (tlf.: 22 24 68 34 / e-post: Naeem.Rashid@kmd.dep.no).