Kvalitetssikring av kriteriedata for kommunene 2022

Hvert år publiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet kriteriedata som skal legges til grunn for beregning av rammetilskudd gjennom inntektssystemet for følgende år. Beregningen av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

 

Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2022

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til vårt brev datert 2. juli 2021 (vår ref. 20/6519-23) om kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Departementet har nå lagt ut flere kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2022, se vedlegg 1 og 2. Dataene viser:

  • Oversikt over innbyggertall per 1.7.2021 fordelt i aldersgrupper
  • Antall personer med lav inntekt
  • Registrerte arbeidsledige 16-59, gjennomsnitt 2019. Utbruddet av covid-19 har gjennom 2020 ført til unormalt høy arbeidsledighet i Norge, noe som har fått konsekvenser for kriteriet registrerte arbeidsledige. Kriterieverdiene for arbeidsledighet i 2020 er lite representativ for et ordinært år, og de gir dermed ikke et riktig bildet av kommunenes utgiftsbehov i 2022. Til statsbudsjettet for 2022, skal derfor departementet benytte kriterieverdiene fra 2019 istedenfor kriterieverdiene for 2020.

Vi viser for øvrig til departementets brev av 25. mai 2018 (vår ref. 17/5530-13) om rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at kommunene har et selvstendig ansvar for riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Departementet ber alle kommunene om å kvalitetssikre statistikken og gi tilbakemelding om ev. feil innenfor 08. september, slik at mulige feil kan rettes opp før rammetilskuddet beregnes endelig.

Kommuner som får et økonomisk tap som følge av feil i kriteriedataene som er oppdaget etter fristen, kan ikke påregne å få dette dekket. Mulighet for kompensasjon i løpet av budsjettåret vil bli vurdert fra sak til sak. Vurderingstema vil da bl.a. være hvorvidt kommunen selv burde oppdaget feilen før rammetilskuddet ble beregnet.

Eventuelle merknader til kriteriedata kan rettes til Kommunal- og

moderniseringsdepartementet (KMD) senest 08. september. Kontaktperson i KMD er Naeem Rashid (tlf.: 22 24 68 34 / e-post: Naeem.Rashid@kmd.dep.no) og Dorottya Bognár-Lahr (tlf.: 22 24 72 13 / e-post: Dorottya.Bognar-Lahr@kmd.dep.no)

Vedlegg 1 og 2 inneholder oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til kommunene i 2022. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene, inkludert beregningen av korreksjonsordningen for statlige og private skoler.

Vi viser for øvrig til departementets brev av 25. mai 2018 (vår ref. 17/5530-13) om rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at kommunene har et selvstendig ansvar for riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Departementet ber alle kommunene om å kvalitetssikre statistikken og gi tilbakemelding om eventuelle feil innen 20. august, slik at mulige feil kan rettes opp før rammetilskuddet beregnes endelig.

Kommuner som får et økonomisk tap som følge av feil i kriteriedataene som er oppdaget etter fristen, kan ikke påregne å få dette dekket. Mulighet for kompensasjon i løpet av budsjettåret vil bli vurdert fra sak til sak. Vurderingstema vil da bl.a. være hvorvidt kommunen selv burde oppdaget feilen før rammetilskuddet ble beregnet.

Vi gjør oppmerksom på at det for noen kriteriedata – f.eks. antall landbrukseiendommer og landbruksbedrifter – kan være avvik mellom kommunens egen oversikt og tall departementet benytter i beregningen av rammetilskudd. Slike avvik kan skyldes bl.a. ulike datoer for datauttak, ulike telletidspunkter og ulike forutsetninger bak data. Det er viktig at kommunene er oppmerksomme på datoer for datauttak og telletidspunkter når de kontrollerer kriteriedata. Vedlegg 1 gir informasjon om telletidspunkt for og forutsetninger bak hvert kriterium. Det er viktig at det legges samme forutsetninger til grunn for alle kommunene. Likebehandling og like forutsetninger for kriteriedata er grunnleggende prinsipper for legitimiteten til inntektssystemet. Departementet må derfor vurdere eventuelle innmeldte avvik i lys av dette.

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (kolonne 21-23) kan rettes til Utdanningsdirektoratet ved kontaktperson Elisabeth Folke-Olsen, senest 20. august. (e-post: elisabeth.folke.olsen@udir.no).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) senest 20. august. Kontaktperson i KMD er Naeem Rashid (tlf.: 22 24 68 34 / e-post: Naeem.Rashid@kmd.dep.no) og Dorottya Bognár-Lahr (tlf.: 22 24 72 13 / e-post: Dorottya.Bognar-Lahr@kmd.dep.no)