Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2019

Hvert år publiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet kriteriedata som skal legges til grunn for beregning av rammetilskudd gjennom inntektssystemet for følgende år. Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte fylkeskommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene.

Vi viser til vedlegg 1 og 2 for oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2019.

Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene, inkludert beregningen av korreksjonsordningen for statlige og private skoler.

Oppdaterte innbyggertall 1.7.2018 og tall for veglengde og vedlikeholdsbehov (MOTIV)  vil bli lagt ut på departementets internettsider så snart disse foreligger. Dette vil bli varslet med en e-post til fylkeskommunenes postmottak.

Av tidshensyn var det ikke mulig å ta hensyn til flytting av Rindal kommune fra Møre og Romsdal til Trøndelag ved utarbeiding av alle statistikkene. Det gis en forklaring for de kriteriene der fylkesgrensejusteringen er innarbeidet, og hvordan dette er gjort. Fylkesgrensejusteringen vil bli innarbeidet i alle statistikkene fra og med inntektssystemet i 2020.

Beregning av rammetilskudd til den enkelte fylkeskommune tar utgangspunkt i verdien på de ulike kriteriene. De fleste kriteriedata bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Vi viser for øvrig til departementets brev av 25. mai 2018 (vår ref. 17/5530-13) om rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at fylkeskommunene har et selvstendig ansvar for riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Departementet ber alle fylkeskommunene om å kvalitetssikre statistikken og gi tilbakemelding om ev. feil innenfor 24 august, slik at mulige feil kan rettes opp før rammetilskuddet beregnes endelig.

Fylkeskommuner som får et økonomisk tap som følge av feil i kriteriedataene som er oppdaget etter fristen, kan ikke påregne å få dette dekket. Mulighet for kompensasjon i løpet av budsjettåret vil bli vurdert fra sak til sak. Vurderingstema vil da bl.a. være hvorvidt fylkeskommunen selv burde oppdaget feilen før rammetilskuddet ble beregnet.

Eventuelle merknader til disse kriteriedataene sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) senest 24. august. Kontaktperson i KMD er Max Korman (tlf.: 22 24 72 72 / e-post: Max-Joseph.Korman@kmd.dep.no ).

07.09.2018 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for fylkeskommunene for 2019

Departementet har nå lagt ut resterende kriteriedata for inntektssystemet for fylkeskommunene for 2018 på våre nettsider, samt noen korrigeringer til kriteriedata som ble publisert i juli. Dataene viser:

  • Oversikt over innbyggertall per 1.7.2018 fordelt i aldersgrupper
  • Oppdaterte tall for fylkesveilengde og vedlikeholdsbehov, per mai 2018
  • Normerte ferjekostnader (korrigert fra forrige utsendelse)
  • Antall kilometer offentlig vei (korrigert fra forrige utsendelse)

Kriteriene vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2019. Tallene bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Vegdirektoratet.

Korrigering av tall som ble publisert i juli innebærer følgende endringer:

  • Normerte ferjekostnader er justert slik at Bjarkøy-sambandet ikke inngår i tallgrunnlaget. Troms fylkeskommune får ferjeavløsningsmidler for nedleggelse av sambandet fra 2019.
  • Antall kilometer offentlig vei er justert for å ta hensyn til flytting av Rindal kommune fra Møre og Romsdal til Trøndelag. Ved forrige utsendelse var kun lengde på kommunal vei overført fra Møre og Romsdal til Trøndelag. Nå er også lengde på fylkesvei overført.

Eventuelle endringer i kriteriedata som ble publisert i juli som følge av fylkeskommunens egen kvalitetssikring vises ikke her. Disse endringene vil bli tatt hensyn til i statsbudsjettet.

Vi viser for øvrig til departementets brev av 25. mai 2018 (vår ref. 17/5530-13) om rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at kommunene har et selvstendig ansvar for riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Departementet ber alle kommunene om å kvalitetssikre statistikken og gi tilbakemelding om ev. feil innenfor 18. september, slik at mulige feil kan rettes opp før rammetilskuddet beregnes endelig.

Kommuner som får et økonomisk tap som følge av feil i kriteriedataene som er oppdaget etter fristen, kan ikke påregne å få dette dekket. Mulighet for kompensasjon i løpet av budsjettåret vil bli vurdert fra sak til sak. Vurderingstema vil da bl.a. være hvorvidt kommunen selv burde oppdaget feilen før rammetilskuddet ble beregnet.

Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med frist 18. september 2018. Kontaktperson i departementet er Max Korman (telefon 22 24 72 72 / max-joseph.korman@kmd.dep.no).

Ettersendelse av kriteriedata for fylkeskommunene (xlsx) 
Forklaring til ettersendelse av kriteriedata for fylkeskommunene (pdf) 

 

Til toppen