Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2018

Vi viser til vedlegg 1 og 2 for oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2018.

Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene, inkludert beregningen av korreksjonsordningen for statlige og private skoler. Vedlegg 1 og 2 er også publisert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmesider.

Oppdaterte innbyggertall 1.7.2017 blir lagt ut på departementets internettsider så snart disse foreligger. Kriteriedata for veglengde og vedlikeholdsbehov (MOTIV) og normerte ferjekostnader vil publiseres i begynnelsen av september 2017. Dette vil bli varslet med en e-post til fylkeskommunenes postmottak. Det vil ikke bli sendt ut brev via post om at nye data er lagt ut. Vi ber derfor om at dere er oppmerksomme på dette.

Det er tatt hensyn til sammenslåing av Sør- og Nord-Trøndelag i data, og Trøndelag vil få fylkesnummer 50.

Beregning av rammetilskudd til den enkelte fylkeskommune tar utgangspunkt i verdien på de ulike kriteriene. De fleste kriteriedata bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra denne statistikken.

Eventuelle merknader til disse kriteriedataene sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) senest 25. august. Kontaktperson i KMD er Max Korman (tlf: 22 24 72 72/ e-post: Max-Joseph.Korman@kmd.dep.no).

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelsen fra fylkeskommunen mangler. Feil som fylkeskommunene selv er ansvarlige for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Ettersendelse av kriteriedata pr. 8. september

Departementet har nå lagt ut mer kriteriedata for inntektssystemet for fylkeskommunene for 2018. Dataene viser:

  • Oversikt over innbyggertall per 1.7.2017 fordelt i aldersgrupper
  • Normerte ferjekostnader
  • Oppdaterte tall for fylkesveilengde og vedlikeholdsbehov, per juni 2017 

Kriteriene vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2018. Tallene bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), rapport fra Møreforskning Molde og Vegdirektoratet. Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger i den vedlagte statistikken.

Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med frist 18. september 2017. Kontaktperson i departementet er Max Korman (telefon 22 24 72 72 / Max-Joseph.Korman@kmd.dep.no).