Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2019

Hvert år publiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet kriteriedata som skal legges til grunn for beregning av rammetilskudd gjennom inntektssystemet for følgende år. Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene.

Vedlegg 1 og 2 inneholder kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til kommunene i 2019. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene, inkludert beregningen av korreksjonsordningen for statlige og private skoler.

Oppdaterte innbyggertall per 1.7.2018, strukturkriteriet, antall barn med kontantstøtte, antall flyktninger med botid 6-30 år uten integreringstilskudd og antall personer med lav inntekt vil bli lagt ut på departementets internettsider så snart disse foreligger. Dette vil bli varslet med en e-post til kommunenes postmottak.

All kriteriedata for inntektssystemet for kommunene i 2019 er tilpasset kommunestrukturen fra og med 1.1.2019. I vedlegg 2 er det tatt hensyn til grensejusteringene mellom 1449 Stryn og 1444 Hornindal, og 937 Evje og Hornnes og 928 Birkenes. Det er også benyttet nytt kommunenummer for Rindal kommune (5061).

Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Vi viser for øvrig til departementets brev av 25. mai 2018 (vår ref. 17/5530-13) om rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at kommunene har et selvstendig ansvar for riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Departementet ber alle kommunene om å kvalitetssikre statistikken og gi tilbakemelding om ev. feil innenfor 24 august, slik at mulige feil kan rettes opp før rammetilskuddet beregnes endelig.

Kommuner som får et økonomisk tap som følge av feil i kriteriedataene som er oppdaget etter fristen, kan ikke påregne å få dette dekket. Mulighet for kompensasjon i løpet av budsjettåret vil bli vurdert fra sak til sak. Vurderingstema vil da bl.a. være hvorvidt kommunen selv burde oppdaget feilen før rammetilskuddet ble beregnet.

Merknader til kolonne 12 kan rettes til Helsedirektoratet, ved kontaktperson Per-Christian Wandås, avdeling for omsorgstjenester, senest 24. august.

(tlf.: 24 16 38 55/ e-post: Per-Christian.Wandas@helsedir.no).

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (kolonne 15-17) kan rettes til Utdanningsdirektoratet ved kontaktperson Elisabeth Folke-Olsen, senest 24. august.

(tlf.: 23 30 13 59/ e-post: elisabeth.folke-olsen@utdanningsdirektoratet.no ).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) senest 24. august.  Kontaktperson i KMD er Max Korman (tlf.: 22 24 72 72 / e-post: max-joseph.korman@kmd.dep.no ).

07.09.2018 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2019

Departementet har nå lagt ut resterende kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2018 på våre nettsider. Dataene viser:

  • Oversikt over innbyggertall per 1.7.2018 fordelt i aldersgrupper
  • Strukturkriteriet
  • Antall innbyggere med lavinntekt
  • Antall barn med full og redusert kontantstøtte
  • Flyktninger uten integreringstilskudd

Kriteriene vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene i 2019. Tallene bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Vi viser for øvrig til departementets brev av 25. mai 2018 (vår ref. 17/5530-13) om rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at kommunene har et selvstendig ansvar for riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Departementet ber alle kommunene om å kvalitetssikre statistikken og gi tilbakemelding om ev. feil innenfor 18. september, slik at mulige feil kan rettes opp før rammetilskuddet beregnes endelig.

Kommuner som får et økonomisk tap som følge av feil i kriteriedataene som er oppdaget etter fristen, kan ikke påregne å få dette dekket. Mulighet for kompensasjon i løpet av budsjettåret vil bli vurdert fra sak til sak. Vurderingstema vil da bl.a. være hvorvidt kommunen selv burde oppdaget feilen før rammetilskuddet ble beregnet.

Eventuelle endringer i kriteriedata som ble publisert i juli som følge av kommunens egen kvalitetssikring vises ikke her. Disse endringene vil bli tatt hensyn til i statsbudsjettet.

Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med frist 18. september 2018. Kontaktperson i departementet er Max Korman (telefon 22 24 72 72 / max-joseph.korman@kmd.dep.no).

Ettersendelse av kriteriedata for kommunene (xlsx) 
Forklaring til ettersendelse av kriteriedata for kommunene (pdf) 

 

Til toppen