Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2018

Hvert år publiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet kriteriedata som skal legges til grunn for inntektssystemet for kommunene i 2018. Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene.

Vedlegg 1 og 2 inneholder kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til kommunene i 2018. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene, inkludert beregningen av korreksjonsordningen for statlige og private skoler. Vedlegg 1 og 2 er også publisert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmesider.

Oppdaterte innbyggertall per 1.7.2017, antall personer med lav inntekt og standardisert antall døde (gjennomsnitt 2012-2016) blir lagt ut på departementets internettsider så snart disse foreligger. Dette vil bli varslet med en e-post til kommunenes postmottak.

All kriteriedata for inntektssystemet for kommunene i 2018 er tilpasset kommunestrukturen fra og med 1.1.2018. I vedlegg 2 er det tatt hensyn til fire nye sammenslåinger:

  • 709 Larvik og 728 Lardal er erstattet med 712 Larvik
  • 702 Holmestrand og 714 Hof er erstattet med 715 Holmestrand
  • 722 Nøtterøy og 723 Tjøme er erstattet med 729 Færder
  • 1624 Rissa og 1718 Leksvik er erstattet med 5054 Indre Fosen

Det er også benyttet nye kommunenumre for alle kommuner i Trøndelag, og Trøndelag vil få fylkesnummer 50.

Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken.

For kriteriet psykisk utviklingshemmede over 16 år benyttes tall som kommunene selv har rapportert inn til Helsedirektoratet. Eventuelle merknader fra kommunene må gjelde feil på innrapporterte tall innenfor gitte frister. Det gis ikke adgang til å innrapportere nye tall.

Merknader til kolonne 12 kan rettes til Helsedirektoratet, ved kontaktperson Elin S. Kitmitto, avdeling for omsorgstjenester, senest 25. august. (tlf.: 810 20 050/ e-post: elin.synnove.kitmitto@helsedir.no).

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (kolonne 17-19) kan rettes til Utdanningsdirektoratet ved kontaktperson Elisabeth Folke-Olsen, senest 25. august. (tlf.: 23 30 13 59/ e-post: elisabeth.folke-olsen@utdanningsdirektoratet.no).

Kriteriedata for landbrukskriteriet (kolonne 20-22) er utarbeidet av SSB og Statens kartverk for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Eventuelle merknader rettes til Landbruksdirektoratet ved kontaktperson Alf Selnesaunet, senest 25. august. (tlf.: 24 13 11 49/ e-post: alf.selnesaunet@landbruksdirektoratet.no).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) senest 25. august.. Kontaktperson i KMD er Max Korman (tlf.: 22 24 72 72 / e-post: max-joseph.korman@kmd.dep.no).

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides eller dersom det mangler begrunnelse fra kommunen. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Ettersendelse av kriteriedata pr. 8. september

Departementet har nå lagt ut resterende kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2018. Dataene viser oversikt over innbyggertall per 1.7.2017 fordelt i aldersgrupper, standardisert antall døde, antall innbyggere med lavinntekt.

Kriteriene vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene i 2018. Tallene bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger i den vedlagte statistikken.

Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med frist 18. september 2017. Kontaktperson i departementet er Max Korman (telefon 22 24 72 72 / max-joseph.korman@kmd.dep.no). 

Korrigering av kriteriedata -  Antall personer med lavinntekt (15.09.2017)

Departementet har blitt opplyst om en feil i beregningene fra SSB i dataene for kriteriet Antall personer med lavinntekt som ble sendt kommunene på høring 08.09. Feilen er nå korrigert, og oppdaterte tall kan lastes ned.

Fristen for kvalitetssikring av kriteriedataene for Antall personer med lavinntekt er derfor utsatt.  Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 22. september 2017. For øvrige kriterier gjelder den opprinnelige fristen. Kontaktperson i departementet er Max Korman (telefon 22 24 72 72 / max-joseph.korman@kmd.dep.no).