Rammetilskudd for 2011 - februarutbetaling

Bykle kommune har i 2010 hatt så høy skatteinngang at de skal trekkes mer i netto inntektsutjevning enn de mottar i øvrige tilskudd i inntektssystemet samlet. Bykle kommune hadde i 2010 en skatteinngang per innbygger på 270 prosent av landsgjennomsnittet. Kommunen har ikke fått utbetalt rammetilskudd i 2010 da dette resultatet var ventet.

Bykle kommune skulle i 2010 mottatt 18 719 430 kroner i innbyggertilskudd. Etter at desemberskatten er utjevnet, har Bykle et negativt inntektsutjevnende tilskudd på 23 374 345 kroner i 2010. Når året avregnes under ett kan ingen kommuner få et negativt rammetilskudd. Vi dekker derfor inn 4 654 915 kroner ved å foreta et trekk i innbyggertilskuddet til samtlige kommuner. Trekket fordeles på kommunene med et likt beløp per innbygger (ca. 0,96 kroner per innbygger). Dette er en årsak til avvik i innbyggertilskuddet mellom januarutbetaling og februarutbetaling.