Kriteriedata inntektssystemet for kommunene 2015. Innbyggere per 1.7.2014, lavinntektskriteriet, flyktninger og innbyggere med høyere utdanning

Vedlagt følger kommunevis oversikt over innbyggertall per 1.7.2014 fordelt i aldersgrupper, samt kriteriene personer med lav inntekt, flyktninger uten integreringstilskudd (prikket) og innbyggere med høyere utdanning. Kriteriene vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene i 2015. Tallene bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger i den vedlagte statistikken.

Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), med frist 19. september 2014. Kontaktperson i KMD er seniorrådgiver Hege Rønning, tlf. 22 24 72 24, hege.ronning@kmd.dep.no

Tabeller og tabellbeskrivelse: