Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene – Antall innbyggere bosatt i spredtbygde strøk

Vedlagt følger fylkesvis oversikt over antall innbyggere bosatt i spredtbygde strøk per 1.1.2010. Fordi det ikke er utarbeidet nyere statistikk, er det benyttet tettbygd-/spredtbygd-koding per 1.1.2009 på innbyggertall fra 1.1.2010. Tallene vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2011.

Statistikken er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken. Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Kontaktperson i KRD er førstekonsulent Hilde Marie Skarvang (tlf. 22 24 62 41 / e-post: Hilde-Marie.Skarvang@krd.dep.no).