Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene - Flyktninger uten integreringstilskudd

Vedlagt følger oversikt over antall flyktninger uten integreringstilskudd per 1.1.2009. Kriteriet omfatter innvandrere med flyktningstatus (uavhengig av fødeland) som ble bosatt i Norge før 1. januar 2004. Med ”flyktninger” menes personer som har hatt flukt som grunnen til første innvandring, de som har fått en flyktningtillatelse etter hvert, og de som kom sammen med en flyktning eller ble gjenforent med dem som familiemedlemmer. Fordi det ikke er utarbeidet nyere statistikk, brukes tall per 1.1.2009. Tallene vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene i 2011.

Statistikken er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken. Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Kontaktperson i KRD er førstekonsulent Hilde Marie Skarvang (tlf. 22 24 62 41 / e-post: Hilde-Marie.Skarvang@krd.dep.no).