Ettersendte kriteriedata for fylkeskommunene

Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2016 – Befolkningsdata 1.7 og innbyggere bosatt spredt.

Departementet legger her ut resterende kriteriedata for inntektssystemet for fylkeskommunene for 2015. Dataene viser oversikt over innbyggertall per 1.7.2015 fordelt i aldersgrupper og innbyggere bosatt spredt per 1.1.2012.

Kriteriene vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2016. Tallene bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger i den vedlagte statistikken.

Vi gjør oppmerksom på at departementet vil bruke kriteriedata for andel innbyggere bosatt spredt per 1.1.2012, og ikke 1.1.2014 som det står i vedlegg til departementets brev av 10. juli 2015. Bakgrunnen for dette er at departementet må gjennomgå effekten av tekniske endringer av SSBs beregningene av kriteriet.

Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med frist 10. september 2015. Kontaktperson i departementet er Lars Tore Rydland (e-post: lars-tore.rydland@kmd.dep.no).