Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene – Flyktninger

Vedlagt følger oversikt over kriteriet flyktninger. Kriteriet vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene i 2012.
Tallene bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken.

Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Kontaktperson i KRD er rådgiver Melissa Edvardsen (tlf. 22 24 72 16 / e-post: melissa.edvardsen@krd.dep.no).

Tabellforklaring (pdf format)
Flyktninger (excel format)
Flyktninger (open document format)