Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2016

Vi viser til vedlegg 1 og 2 for oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2016. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data.

Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene, inkludert beregningen av korreksjonsordningen for statlige og private skoler. Oppdaterte innbyggertall 1.7.2015 blir lagt ut på departementets internettsider så snart disse foreligger. Andre kriteriedata som ikke legges ut i denne omgang, vil også bli lagt ut på våre nettsider når de er klare. Dette vil bli varslet med en e-post til kommunenes postmottak. Det vil ikke bli sendt ut brev via post om at nye data er lagt ut. Vi ber derfor om at dere er oppmerksomme på dette.

Beregning av rammetilskudd til den enkelte fylkeskommune tar utgangspunkt i verdien på de ulike kriteriene. De fleste kriteriedata bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra denne statistikken.

Eventuelle merknader til kriteriedata data sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) senest 22. august.
Kontaktperson i KMD er Hege Rønning
tlf: 22 24 72 24/ e-post: hege.ronning@kmd.dep.no

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelsen fra fylkeskommunen mangler. Feil som fylkeskommunene selv er ansvarlige for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Vedlegg1: Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2016 - Tabellforklaring (pdf)

Vedlegg 2: Vedlegg 2: Kriteriedata fylkeskommuner 2016 (xlsx)