Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2010 - Korreksjonsordningen i utgiftsutjevningen for elever i statlige og frittstående skoler

– endringer i tallgrunnlaget

Utdanningsdirektoratet har foretatt enkelte korrigeringer i kriteriedataene over elever i statlige og frittstående skoler, i forhold til tallene som ble publisert på Kommunal- og regionaldepartements (KRD) nettsider 07.07.2009. Vedlagt er korrigerte tall som vil bli benyttet i korreksjonsordningen i utgiftsutjevningen for 2010. Kolonnene gir en oversikt over antall elever som går i statlige og frittstående skoler, skoleåret 2008/2009. Elevtallet som legges til grunn bygger på gjennomsnittlig elevtall ved disse skolene per 1. oktober 2008 og 1. april 2009. Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post til KRD. Kontaktperson i KRD er førstekonsulent Melissa Edvardsen (tlf. 22 24 72 16 / e-post: melissa.edvardsen@krd.dep.no).

Vedlegg