Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene - Kriteriedata for uførepensjonister 18-49 år og antall barn 0-15 år med enslig forsørger

Vedlagt følger kommunevis oversikt over uførepensjonister 18-49 år og barn 0-15 år med enslig forsørger. Tabellen som ligger vedlagt viser data som vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene i 2011.

Statistikken er utarbeidet av NAV. Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken. Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Kontaktperson i KRD er førstekonsulent Hilde Marie Skarvang (tlf. 22 24 62 41 / e-post: Hilde-Marie.Skarvang@krd.dep.no).