Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2016

Vi viser til vedlegg 1 og 2 for kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til kommunene i 2016. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data.

Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene, inkludert beregningen av korreksjonsordningen for statlige og private skoler. Oppdaterte innbyggertall 1.7.2015 blir lagt ut på departementets internettsider så snart disse foreligger. Dette vil bli varslet med en e-post til kommunenes postmottak.

Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk

fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken. For kriteriet psykisk utviklingshemmede over 16 år benyttes tall som kommunene selv har rapportert inn til Helsedirektoratet. Eventuelle merknader fra kommunene må gjelde feil på innrapporterte tall innenfor gitte frister. Det gis ikke adgang til å innrapportere nye tall.

Merknader til kolonne 13 kan rettes til Helsedirektoratet, ved kontaktperson Elin S. Kitmitto, avdeling for omsorgstjenester, senest 21. august
(tlf.: 810 20 050/ e-post: elin.synnove.kitmitto@helsedir.no).

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (kolonne x-y), kan rettes til Kunnskapsdepartementet (KD) ved kontaktperson Elisabeth Folke-Olsen, senest 21. august 
(tlf.: 23 30 13 59/ e-post: elisabeth.folke-olsen@utdanningsdirektoratet.no).

Kriteriedata for landbrukskriteriet (kolonne x-y) er utarbeidet av SSB og Statens kartverk for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Eventuelle merknader rettes til Landbruksdirektoratet ved kontaktperson Alf Selnesaunet, senest 21. august
(tlf.: 24 13 11 49/ e-post: alf.selnesaunet@landbruksdirektoratet.no).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) senest 21. august.
Kontaktperson i KMD er Hege Rønning
(tlf.: 22 24 72 24 / e-post: hege.ronning@kmd.dep.no)

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides eller dersom det mangler begrunnelse fra kommunen. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Vedlegg 1: Tabellforklaring til vedlegg 2 – Kriteriedata for kommunene 2016 (pdf)

Vedlegg 2: Kriteriedata kommuner 2016 (xlsx)