Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2017

Hvert år publiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet kriteriedata som skal legges til grunn for inntektssystemet for kommunene i 2017. Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene.

Vedlegg 1 og 2  inneholder kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til kommunene i 2017. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene, inkludert beregningen av korreksjonsordningen for statlige og private skoler.

Oppdaterte innbyggertall 1.7.2016 og antall flyktninger uten integreringstilskudd per 1.1.2016 blir lagt ut på departementets internettsider så snart disse foreligger. Dette vil bli varslet med en e-post til kommunenes postmottak.

All kriteriedata for inntektssystemet for kommunene i 2017 er tilpasset kommunestrukturen fra og med 1.1.2017. I datagrunnlaget i vedlegg 2 er kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord erstattet med Sandefjord kommune, kommunenummer 0710. Det er også tatt hensyn til grenseendringen mellom Tønsberg og Stokke kommuner.

Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken.

For kriteriet psykisk utviklingshemmede over 16 år benyttes tall som kommunene selv har rapportert inn til Helsedirektoratet. Eventuelle merknader fra kommunene må gjelde feil på innrapporterte tall innenfor gitte frister. Det gis ikke adgang til å innrapportere nye tall.

Merknader til kolonne 13 kan rettes til Helsedirektoratet, ved kontaktperson Elin S. Kitmitto, avdeling for omsorgstjenester, senest 26. august (tlf.: 24 16 32 40/ e-post: elin.synnove.kitmitto@helsedir.no).

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (kolonne 18-20) kan rettes til Kunnskapsdepartementet (KD) ved kontaktperson Elisabeth Folke-Olsen, senest 26. august(tlf.: 23 30 13 59/ e-post: elisabeth.folke-olsen@utdanningsdirektoratet.no).

Kriteriedata for landbrukskriteriet (kolonne 21-23) er utarbeidet av SSB og Statens kartverk for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Eventuelle merknader rettes til Landbruksdirektoratet ved kontaktperson Alf Selnesaunet, senest 26. august (tlf.: 24 13 11 49/ e-post: alf.selnesaunet@landbruksdirektoratet.no).

 

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides eller dersom det mangler begrunnelse fra kommunen. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Oppdaterte kriteriedata september 2016

Eventuelle merknader til kriteriedataene kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) senest 19. september. Kontaktperson i KMD er Hanne Thonstad (tlf.: 22 24 72 59 / e-post: hanne.thonstad@kmd.dep.no).

Befolkningstallene per 1. juli 2016 avviker noe fra de offisielle befolkningstallene for andre kvartal publisert på Statistisk sentralbyrås hjemmesider. Årsaken til avviket er at befolkningstallet som inngår i kriteriedata inneholder justeringer foretatt etter 1 juli og inkluderer dermed etterregistreringer av flytting, fødsler og dødsfall. Befolkningstallene som inngår i kriteriedata viser en mer korrekt fremstilling av befolkningen per 1. juli. For en mer inngående forklaring på avviket, se beskrivelsen fra Statistisk sentralbyrå.