Kommuneregnskap

Årsregnskapet viser utviklingen i årets tilgang på og bruk av midler til driftsformål og investeringer og verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital.

Årsregnskapet gir blant annet grunnlag for å vurdere utviklingen i kommunens og fylkeskommunens økonomi, og at bevilgningene i årsbudsjettet er overholdt (bevilgningskontroll). Årsregnskapet gir også grunnlag for kontroll av at balansekravet er oppfylt og at den løpende driften ikke er finansiert med låneopptak.

Regelverk:

 Veileder: