Lenker til temaet kommuneregnskap

Kommuneregnskap - Kommuneøkonomi

Her finner du relevante lenker til temaet kommuneregnskap.

 • Foreningen for god kommunal regnskapsskikk ( GKRS)
  Foreningen utarbeider og utgir standarder for god kommunal regnskapsskikk i henhold til økonomireglene i kommuneloven, samt fortolker prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder
 • Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving ( NKK)
  Faglig interesse- og kompetanseorganisasjon for kommunale og fylkeskommunale ledere med ansvar for økonomiforvaltning og skatteinnfordring
 • Norges kommunerevisorforbund ( NKRF)
  Faglig interesseorganisasjon for ansatte innen kommunal og fylkeskommunal revisjon med formål om å fremme en sunn utvikling av den kommunale revisjon
 • Den norske revisorforening ( DNR)
  Interesse- og kompetanseorganisasjon med over 3.300 registrerte og statsautoriserte revisorer som medlemmer
 • International Accounting Standards Board ( IASB)
  Organisasjon som utvikler, utgir og promoterer internasjonale regnskapsstandarder og jobber for en tilnærming mellom nasjonale og internasjonale regnskapsstandarder
 • Governmental Accounting Standards Board ( GASB)
  Organisasjon som utvikler amerikanske regnskapsstandarder for det offentlige
 • Det svenske finansdepartementets side for kommunal økonomi
 • Det danske indenrigsministeriets side for kommunal økonomi
 • Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA)
  KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. På siden vil en også finne departementets svar på spørsmål knyttet til regnskapsføringen i det kommunale regnskapet (føring på arter og funksjoner)
 • KOSTRA-tall på SSBs sider (SSB).
 • Norsk Regnskapsstiftelse (NRS)
  NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.
 • Senter for statlig økonomistyring (SSØ)
  Har som oppgåve å styrkje den statlege økonomistyringa og forbetre ressursutnyttinga på området, herunder regnskapsføring og bokføring.
 • International Accounting Standards Board (IFRS)
  Utvikler, utgir og promoterer internasjonale regnskapsstandarder for privat sektor og jobber for en tilnærming mellom nasjonale og internasjonale regnskapsstandarder.
 • International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)
  Utvikler, utgir og promoterer internasjonale regnskapsstandarder for privat sektor og jobber for en tilnærming mellom nasjonale og internasjonale regnskapsstandarder.
 • Rådet för Kommunal Redovisning (rkr)
  Rådet utarbeider og utgir standarder for god kommunal regnskapsskikk for svenske kommuner og landsting.
Til toppen