Presiseringer og prinsipielle tolkninger

Kommuneregnskap

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottar jevnlig spørsmål og problemstillinger knyttet til regnskap som kan være av interesse for flere. På denne siden vil aktuelle saker av mer prinsipiell karakter med departementets konklusjon, samt andre relevante utsendelser, legges ut.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottar jevnlig spørsmål og problemstillinger knyttet til regnskap som kan være av interesse for flere. På denne siden vil aktuelle saker av mer prinsipiell karakter med departementets konklusjon, samt andre relevante utsendelser, legges ut. Siden henvender seg i første rekke til økonomimedarbeidere i kommunesektoren og økonomirådgivere hos fylkesmennene. Som oftest vil kun departementets svar legges ut ettersom dette som oftest også inneholder en kort oppsummering av problemstillingen. I enkelte tilfeller er imidlertid også innsendte brev lagt ut. Omfanget vil inntil videre begrenses til kun å omfatte kommuner og fylkeskommuner og ikke innebefatte kommunale og fylkeskommunale foretak. Departementet gjør oppmerksom på at fortolkningen av prinsipielle spørsmål knyttet til allerede avgitte standarder skal rettes til Foreningen for god kommunal regnskapsskikk.

Siste saker

 • Budsjettering og regnskapsføring av investeringer
  ( utgående brev i pdf-format) (07.04.2010)
 • Avsetning til og bruk av disposisjonsfond
  ( utgående brev i pdf-format) (07.04.2010)
 • Regnskapsføring av næringsfond
  ( utgående brev i pdf-format) (18.09.2009)
 • Strykningsregler for kommunale foretak
 • ( utgående brev i pdf-format) (17.06.2009)
 • Inndekning av merforbruk i kommunalt foretak
  ( utgående brev i pdf-format) (22.05.2009)
 • Regnskapsføring av investeringstilskudd
  ( utgående brev i pdf-format) (30.04.2009)
 • Regnskapsføring av lån og lånefond
  ( utgående brev i pdf-format) (09.01.2009)
 • Bokføring av aksjeportefølje
  ( utgående brev i pdf-format) (02.10.2008)
 • Skillet mellom drift og investering
  ( utgående brev i pdf-format) (24.09.2008)
 • Inndekning av merforbruk i fylkeskommunale foretak
  ( utgående brev i pdf-format) (25.08.2008)
 • Praktisering av budsjettendringer
  ( utgående brev i pdf-format) (22.08.2008)
 • Praktisering av budsjettendringer
  ( utgående brev i pdf-format) (11.10.2007)
 • Budsjett- og regnskapsrutiner for interkommunalt samarbeid
  ( utgående brev i pdf-format) (24.09.2007)
 • Regnskapsprinsipper for kommunale foretak
  ( utgående brev i pdf-format) (19.06.2007)
 • Skillet mellom drift og investering
  ( utgående brev i pdf-format) (25.06.2007)
 • Forslag om endringer i kommuneregnskapet
  ( utgående brev i pdf-format) (01.02.2007)
 • Skillet mellom drift og investering
  ( utgående brev i pdf-format) (08.01.2007)
 • Årsbudsjettet – delegasjon og fordelingsfullmakt
  ( utgående brev i pdf-format) (01.09.2006)
 • Regnskapsføring av egenkapitalinnskudd i KLP
  ( utgående brev i pdf-format) (08.08.2006)
 • Dispensasjon til selvforsikring, og regnskapsføring av selvforsikringsordning
  ( utgående brev i pdf-format) (10.02.2006)
 • Regnskapsforskriften § 3 – avkastning på innskutt kapital
  ( utgående brev i pdf-format) (23.11.2005)
 • Budsjettforskriften – fordelingsfullmakter og rammestyring
  ( utgående brev) (10.10.2005)
 • Spørsmål om omklassifisering av midler på investeringsfond
  ( utgående brev) (10.10.2005)
 • Disponering av midler fra eieruttak
  ( utgående brev) (10.10.2005)
 • Avkastning på innskutt kapital ved kjøp av egne aksjer
  ( utgående brev) (06.10.2005)
 • Korreksjon av premieavvik for 2002 og 2003
  ( utgående brev) (20.09.2005)
 • Strykningsreglene – budsjettert inndekning av akkumulert underskudd
  ( utgående brev) (13.05.2005)
 • Momskompensasjon – regnskapsføring på ett ansvarsområde
  ( utgående brev) (22.04.2005)
 • Særregnskap for inter(fylkes)kommunale § 27-samarbeid som er egne rettssubjekt
  ( utgående brev) (11.02.2005)
 • Amortiseringspremie og premieavvik
  ( utgående brev) (25.01.2005) ( utgående brev) (27.12.2004)


Tidligere saker

Til toppen