Tidligere saker

Presiseringer og prinsippielle tolkninger - Kommuneregnskap

 • Momskompensasjon – Regnskapsavslutningen 2004
  ( utgående brev) (24.01.2005)
 • Beregning av avkastning på innskutt kapital
  ( utgående brev) (20.01.2005)
 • Hjemmelsgrunnlaget for regnskapsforskriften § 13
  ( utgående brev) (12.01.2005)
 • Omklassifisering av fondsmidler for salg av kraftaksjer
  ( utgående brev) (04.01.2005)
 • Særregnskap for § 27 – samarbeid som er egne rettssubjekter
  ( utgående brev) (23.12.2004)
 • Regnskapsføring av utdelte midler fra Notodden Energi AS
  ( utgående brev) (25.11.2004)
 • Momskompensasjonsordningen – Etterberegning av uttrekk og regnskapsføring 2004
  (utgående brev) (15.11.2004)
 • Egenkapitalgrunnlaget for beregning av maksimalt utbytte
  ( utgående brev) (29.10.2004)
 • Endring i regnskapsforskriften – Føring av inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler (herunder aksjer i kraftselskap)
  ( utgående brev) (04.10.2004) PDF-format
 • Bakgrunnen for og intensjonen med regnskapsforskriften § 13
  ( utgående brev) (21.09.2004) PDF-format
 • Kommuneloven § 46 nr. 3 – budsjettering av inntekter og utgifter – kravet til realisme
  ( utgående brev) (13.09.2004) PDF-format
 • Momskompensasjon for investeringsutgifter – forholdet til strykningsreglene
  ( utgående brev) (10.09.2004) PDF-format
 • Beregning av premieavvik ved underdekning i pensjonskasse
  ( utgående brev) (25.05.2004) PDF-format
 • Inndekning av regnskapsmessig merforbruk og anvendelse av ubrukte lånemidler
  ( utgående brev) (18.05.2004) PDF-format
 • Strykningsbestemmelsene og inndekning av akkumulert underskudd – utfyllende forklaring
  ( utgående brev) (18.05.2004) PDF-format
 • Rekneskapsmessig handtering av verdiar frå kraftselskap
  ( utgående brev) (04.05.2004) PDF-format
 • Verdivurdering av aksjer
  ( utgående brev) (23.03.2004) PDF-format
 • Strykningsbestemmelsene og bruk av fond
  ( utgående brev) (05.03.2004) PDF-format
 • H-16/04: Beregningsforutsetninger for regnskapsføring av pensjoner – regnskapsåret 2004
  (utgående brev) (29.06.2004)
 • Regnskapsmessig håndtering av momskompensasjon - føring av merverdiavgift på ett ansvarsområde
  (utgående brev) (16.04.2004)
 • Generell momskompensasjon – utfyllende forklaringer
  (utgående brev) (19.12.2003)
 • Generell momskompensasjon – håndtering i regnskapene
  (utgående brev) (21.11.2003)
 • Regnskapsføring av mottatte avdrag på utlån
  ( utgående brev) (18.11.2003)
 • Bruk av fond i budsjett og regnskap
  (utgående brev) (14.10.2003)
 • Bruk av art – føring av pensjon og avslutning av investeringsregnskapet
  (utgående brev) (25.09.2003)
 • Restrukturering av konsesjonskraft
  (utgående) (27.06.2003)
 • Amortisering av premieavvik
  (utgående) (06.05.2003)
 • Ansvarlig lån – regnskapsføring
  (utgående) (18.02.2003)
 • Ansvarlig lån – inndekking av akkumulert underskudd
  (utgående) (07.02.2003)
 • Føring av avtalefestede pensjoner – anordningsprinsippet
  (utgående) (27.01.2003)
 • Økonomiske forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser
  (utgående) (21.01.2003)
 • Pensjonspremie ved underdekning i pensjonsordning
  (utgående) (14.01.2003)
 • Saldert årsbudsjett – uspesifisert innsparing
  (utgående) (07.01.2003)
 • Oppstartingstilskudd – regnskapsføring
  ( inngåendeutgående) (16.09.2002 | 17.12.2002)
 • Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
  ( inngåendeutgående) (03.09.2002 | 24.09.2002)
 • Pensjon – underdekning og egenkapitalinnskudd
  (utgående) (11.06.2002)
 • Ekstraordinært utbytte omgjort til ansvarlig lån
  ( utgående 1utgående 2) (02.04.2002 | 13.06.2002)
 • Renter og avdrag på utlån
  (utgående) (11.02.2002)
 • Verdivurdering av finansielle omløpsmidler – endring av regnskapsprinsipp
  ( inngåendeutgående) (23.01.2002 | 08.02.2002)

Relevante saker fra de siste års fortolkningsrundskriv
Saldering av årsbudsjett, uspesifiserte innsparinger i saldert budsjett, avgrensning mellom drift og investering, bruk av ansvarlig lån til dekning av akkumulert underskudd, regnskapsføring ved eieruttak fra et aksjeselskap, kommunenes årsregnskap og årsmeldinger

Til toppen