Kommuneloven § 60 - Register over kommuner underlagt betinget statlig kontroll og godkjenning (ROBEK)

Kommuner
Fylkeskommuner
Kommunerevisjoner
Fylkesrevisjoner
FylkesmennDeres ref

Vår ref

Dato

02/812 KO KØ NSA

10.05.02

Kommuneloven § 59 a – Register over kommuner underlagt betinget statlig kontroll og godkjenning (ROBEK)

Med virkning fra 1. januar 2001 ble det foretatt en endring i kommuneloven vedrørende statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler.

Endringene innebar at statens automatiske kontroll med årsbudsjett og låneopptak bortfalt med mindre kommunen eller fylkeskommunen har en økonomisk ubalanse eller vil komme i en økonomisk ubalanse ut fra vedtatt årsbudsjett/økonomiplan, jf. kommuneloven § 59 nr. 1 a-d.

Departementets oppfatning er at ovennevnte endringer ikke har medført vesentlige uklarheter samt at endringene hovedsakelig er positivt mottatt. Det vil likevel oppstå tvilstilfeller knyttet til ovennevnte bestemmelser. Departementet vil i dette brevet søke å klargjøre enkelte forhold.

§ 59 a nr. 1 a/b – Kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette et årsbudsjett/ en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet/økonomiplanen.

Inn/utregistrering skal skje før budsjettbehandlingen. Dette betyr at om fylkesmannen mottar et budsjett som er i ubalanse og kommunen ikke er i registeret, da skal fylkesmannen først melde kommunen inn i registeret, og deretter foreta full lovlighetskontroll av budsjettet.

Kommunen eller fylkeskommunen vil bli registrert i ROBEK dersom årsbudsjettets driftsdel viser at (rammene) for driftsutgifter overstiger driftsinntektene og netto bruk av tidligere års avsetninger. Et budsjettert driftsunderskudd som er vedtatt finansiert gjennom disponible avsetninger vil dermed ikke gi grunnlag for registrering i ROBEK. Derimot vil et budsjettert driftsunderskudd forutsatt finansiert gjennom ”uspesifiserte innsparinger” gi grunnlag for registrering i ROBEK. ”Uspesifiserte innsparinger” anses ikke som noen inntekt ved denne vurderingen. Ved vurderingen av registrering går departementet eller fylkesmannen ikke inn på realismen i de budsjetterte inntekter og utgifter.

Med ”uspesifiserte innsparinger” menes det budsjett/ plan hvor planlagte inntekter og bruk av avsetninger ikke er tilstrekkelig til å dekke bevilgninger til tjenesteområder og fellesutgifter.

For økonomiplanen gjelder de samme krav til balanse det enkelte år i planen som for årsbudsjettet. Dette innebærer at et driftsunderskudd i et eller flere år i planen som i planen forutsettes finansiert gjennom disponible avsetninger, ikke gir grunnlag for å registrere kommunen eller fylkeskommunen i registeret. Dersom underskuddet ikke er finansiert, for eksempel ved at det heter at ” underskuddet i 200x må løses ved behandlingen av årsbudsjettet for år 200x” eller ” det må på et senere tidspunkt foretas innsparinger tilsvarende det framstilte driftsunderskuddet for år 200x”, vil kommunen eller fylkeskommunen bli registrert i ROBEK. Å bli registrert i ROBEK innebærer fra kommunens eller fylkeskommunens side en noe sterkere statlig oppfølging. Registrering innebærer likevel ikke at fylkesmannen eller departementet automatisk vil underkjenne de relevante vedtak.

§ 59 a nr. 1 d – kommunen eller fylkeskommunen følger ikke vedtatt plan for dekning av underskudd.

Kommunestyret eller fylkestinget skal ved behandlingen av årsregnskapet vedta hvordan et merforbruk (underskudd) skal dekkes inn. Kommunestyret eller fylkestinget kan vedta at inndekking skal skje samme år som årsregnskapet legges fram og/eller det påfølgende år. Slikt vedtak innebærer isolert sett ikke registrering i ROBEK. Vedtaket vil imidlertid anses som ”plan”, jf. bokstav d, hvor senere avvik fra planen vil innebære registrering i ROBEK. Dette gjelder også når ”plan” var å dekke underskuddet samme år som årsregnskapet ble lagt fram.

En kommune/ fylkeskommune skal meldes inn i registeret dersom kommunestyre/ fylkesting har vedtatt å dekke et underskudd samme år som årsregnskapet blir lagt frem, men hvor inndekning ikke gjennomføres pga nødvendige strykninger.

§ 59 nr. 1 og 5 – lovlighetskontroll

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget har anledning til å kreve lovlighetskontroll av et vedtak, jf. kommuneloven § 59 nr. 1 Fylkesmannen eller departementet har anledning til å ta et vedtak opp til lovlighetskontroll av eget tiltak, jf. kommuneloven § 59 nr. 5. Ovennevnte kan også gjelde vedtak om årsbudsjett eller vedtak om låneopptak. At fylkesmannen/departementet foretar lovlighetskontroll av årsbudsjettet etter kommuneloven § 59, innebærer likevel ikke at kommunens eller fylkeskommunens vedtak om låneopptak skal godkjennes av fylkesmann/departementet. Derimot kan selvsagt resultatet av lovlighetskontrollen etter kommuneloven § 59 senere medføre at kommunen eller fylkeskommunen registreres i ROBEK, og derigjennom at vedtak om låneopptak krever godkjenning.

Kommuner og fylkeskommuner som ikke lenger skal være registrert i ROBEK

Flertallet av kommuner og fylkeskommuner som i dag er registrert i ROBEK er det fordi de har vedtatt å inndekke et underskudd over mer enn to år (det året årsregnskapet som viste underskuddet ble lagt fram og det påfølgende år). Disse kommunene/fylkeskommunene og kommuner/fylkeskommuner som ikke følger vedtatt plan for inndekking, vil bli tatt ut av registeret etter at årsregnskapet som viser at underskuddet er dekket inn, er vedtatt av kommunen eller fylkeskommunen.

Kommuner og fylkeskommuner som er registrert fordi de har vedtatt et årsbudsjett eller en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn, vil bli tatt ut av registeret etter at vedtatt årsbudsjett/økonomiplan for påfølgende år viser at alle utgifter er dekket inn.

Kommuner og fylkeskommuner som ikke har vedtatt et årsbudsjett eller en økonomiplan

Departementet har fått forespørsel om det er grunnlag for å registrere kommuner og fylkeskommuner i ROBEK dersom de ikke har vedtatt et årsbudsjett eller en økonomiplan innen årets utgang. Kommuneloven § 59 a nr. 1 a-d, lister opp fire klare tilfeller hvor kommunene/ fylkeskommunene er å regne som kvalifisert for ROBEK. En unnlatelse av å vedta årsbudsjett eller økonomiplan er ikke regnet opp blant disse. Kommuneloven gir derfor ikke grunnlag til å registrere kommuner og fylkeskommuner som har unnlatt å vedta årsbudsjett eller økonomiplan i ROBEK.

Departementet vil påpeke at kommuner/ fylkeskommuner har en plikt til å vedta årsbudsjett senest 31.12, og at vedtak etter dette innebærer et brudd med kommuneloven. Fylkesmannen/ departementet må vurdere relevante tiltak overfor de aktuelle (fylkes) kommuner.

Med hilsen

Eivind Dale
ekspedisjonssjef

Trond Ø. Christensen
underdirektør

Til toppen