Register om betinget godkjenning og kontroll - Presisering

ROBEK - Brev av 22.12.2000

Vi viser til brev 23.10.00 vedr. Kommuneloven § 59 a ”Statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser.”

Vi takker for innsatsen i forbindelse med innrapportering av hvilke kommuner som skal oppføres i registeret fra 01.01.2001.

Departementet ønsker å foreta noen presiseringer:

I henhold til KL §59 a nr.1. pkt b, skal kommuner oppføres i registeret dersom det er vedtatt en økonomiplan i ubalanse. I brev 23.10.00 anga departementet at det ved arbeidet i høst kun var nødvendig å vurdere kriteriene angitt i KL § 59 a nr.1. pkt c og d. Dette gjelder imidlertid kun i forhold til vurdering av historiske tall. Fylkesmennene må naturligvis også vurdere nye vedtak opp mot kriteriene for oppføring i registeret.

Dersom en kommune har vedtatt økonomiplan for 2001-2004 og denne er vedtatt i ubalanse, skal kommunen inn i registeret dersom vedtaket ble gjort etter at de nye lovbestemmelsene ble vedtatt av Stortinget, dvs. 9 juni 2000. Dersom vedtaket er gjort før dette tidspunkt, skal derfor kommunen ikke inn i registeret som følge av å ha vedtatt en økonomiplan i ubalanse.

Vi minner for øvrig på at kommuner skal oppføres i registeret dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Det er vedtatt et årsbudsjett med underbalanse
 • Det er vedtatt en økonomiplan med underbalanse
 • Det er vedtatt et regnskap med et regnskapsmessig underskudd som skal fordeles utover det påfølgende budsjettår
 • Vedtatt plan for dekning av underskudd 1I forskrift om årsbudsjett av 15. desember 2000, og forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, er 'regnskapsmessig underskudd' definert som 'regnskapsmessig merforbruk.' har ikke blitt fulgt

Følgende tidsplan i forhold til den løpende vurderingen av nevnte kriterier gjelder:

Innen 1. februar 2Årsbudsjettet skal senest foreligge 15. januar. Dette gjelder også økonomiplanen, men flere kommuner vedtar økonomiplanen langt tidligere. For de kommuner som vedtar økonomiplan tidligere og vedtar økonomiplanen i ubalanse, skal disse kommunene innrapporteres fortløpende til Kommunal- og regionaldepartementet.:

 1. Innrapportering av de kommuner som skal oppføres i registeret fordi:
  1. Kommunen har vedtatt et årsbudsjett i ubalanse, eller
  2. Kommunen har vedtatt en økonomiplan i ubalanse.
 1. Innrapportering av de kommuner som skal tas ut av registeret
  1. Kommunen har vedtatt siste årsbudsjett i balanse (dersom kommunen ble oppført i registeret fordi det foregående årsbudsjett ble vedtatt i ubalanse), eller

Kommunen har vedtatt siste økonomiplan i balanse (dersom kommunen ble oppført i registeret fordi den foregående økonomiplan ble vedtatt i ubalanse).

Innen 15. august 3Årsregnskapet skal fastsettes innen 1. juli og oversendes departementet snarest mulig og senest 1 måned etter fastsettelse.:

 1. Innrapportering av de kommuner som skal oppføres i registeret fordi:
  1. Kommunen har vedtatt et regnskap med et regnskapsmessig underskudd 1> som skal fordeles utover det påfølgende budsjettår, eller
  2. Kommunen har ikke klart å følge vedtatt plan for dekning av underskudd 1>.
 1. Innrapportering av de kommuner som skal tas ut av registeret fordi akkumulert regnskapsmessig underskudd 1 >er dekket inn (dersom kommunen opprinnelig ble oppført i registeret fordi:
  1. Kommunen vedtok et regnskap med et regnskapsmessig underskudd 1> som skulle fordeles utover det påfølgende budsjettår, eller
  2. Kommunen hadde ikke klart å følge vedtatt plan for dekning av underskudd 1>.

Ved innrapportering av kommuner som skal registreres, skal ”skjema 1: Registrering av kommuner i register for betinget godkjenning og kontroll” fylles ut. Ved innrapportering av kommuner som skal tas ut av registeret, skal ”skjema 2: Utregistrering av kommuner i register for betinget godkjenning og kontroll” benyttes. Begge skjemaene skal snarest mulig sendes departementet, og senest innen de frister som er fastsatt. Disse skjemaene er vedlagt. Skjemaene er også tilgjengelig i elektronisk format på http://robek.dep.no.

Til toppen