Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Informasjon til banker mv.

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Formålet med dette dokumentet er å beskrive hvilken betydning kommuneloven § 60 har for banker og andre finansinstitusjoner. Dokumentet er inndelt slik:

 • Generelt om bestemmelsen i kommuneloven.
 • Endringer i kommuneloven.
 • Registerets troverdighet.

Generelt om bestemmelsen i kommuneloven

Kommuneloven § 60 nr. 1, lyder:

 1. Vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre kommunen eller fylkeskommunen utgifter ut over de fire neste budsjettår, er ikke gyldig før det er godkjent av departementet, dersom:
 1. kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet,
 2. kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen,
 3. kommunestyret eller fylkestinget etter § 48 nr. 4 annet punktum har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er framlagt, eller
 4. kommunen eller fylkeskommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd.

Kommuner og fylkeskommuner som oppfyller en eller flere av kriteriene overfor vil bli oppført i registeret administrert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf kommuneloven §60 nr. 3.

Endringer i kommuneloven

Fra 1. januar 2001 ble kontrollen av kommuner og fylkeskommuner gjort betinget. Det vil si at fra den dato skulle følgende vedtak godkjennes av departementet/fylkesmannen kun dersom fylkeskommunen/kommunen er oppført i Register for betinget godkjenning og kontroll:

 • Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing
 • Vedtak om leie av
  • bygninger,
  • anlegg, og
  • varige driftsmidler som kan påføre kommuner eller fylkeskommunen utgifter utover de fire neste budsjettår.

Dersom kommunen eller fylkeskommunen er oppført i registeret, er slike vedtak ikke gyldig før fylkesmannen eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent vedtaket.

For kommuner og fylkeskommuner som ikke er oppført i registeret, er slike vedtak gyldige når de er vedtatt av kommunestyret/fylkestinget.

Registerets troverdighet

Dersom en kommune eller fylkeskommune er oppført i Register om betinget godkjenning og kontroll, vil vedtak om eksempelvis opptak av lån eller inngåelse av en langsiktig leieavtale først være gyldig etter godkjennelse av departementet. Det er således av betydning for kommunens eller fylkeskommunens kontraktsmotparter å få kunnskap om den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen er registrert eller ikke.

Opplysninger som fremgår av registeret må anses for å ha kommet til kontrakts-motpartens kunnskap slik at god tro ikke kan påberopes. Når det gjelder den rettslige troverdigheten til registeret, dvs. i hvilken grad en medkontrahent kan legge til grunn det som er registrert, skal registeret ha positiv og negativ troverdighet. Dette innebærer at de opplysinger som fremgår av registeret skal kunne legges til grunn som korrekte (den positive troverdighet) og at registeret er fullstendig (den negative troverdighet).

Et meldepliktig forhold som ikke er ført inn i registeret, kan etter dette ikke gjøres gjeldene overfor godtroende kontraktsmotpart. Dette vil innebære at avtalen vil måtte anses som gyldig uten den statlige godkjenning som var påkrevd. Det samme gjelder dersom opplysninger i registeret ikke er riktige, herunder at vedkommende kommune eller fylkeskommune ikke lenger skulle være registrert.

Til toppen