Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skriftlige spørsmål fra Stortinget

2016

27.06.2016 Geir Pollestad (Sp)

Kva føringer har regjeringa lagt for Fylkesmennene når dei skal utarbeide sitt innspel til "kommunereforma" og skal dei legga til grunn Stortinget sitt syn på tvang?

 Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

22.06.2016 Helge André Njåstad (Frp)

Vil statsråden legge til rette for at Fylkesmannen foretar en lovlighetskontroll av vedtaket som ble fattet i Rømskog kommunestyre 20. juni 2016 om ikke å slå sammen Rømskog og Aurskog Høland kommune da et feilslått habilitetsspørsmål ble utslagsgivende for avstemningen, og hva er departementet sin faglige vurdering av habilitetsspørsmålet? 

 Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

07.06.2016 Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Er statsråden uenig i at folk ifølge innbyggerundersøkelsen er mest fornøyd med pleie- og omsorgstjenester i små kommuner?

 Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

04.05.2016 Heidi Greni (Sp)

Fylkesmannen i Buskerud har lagt fram forslag til framtidig kommunestruktur i fylket. Forslaget bygger ikke på lokale vedtak siden kommunene fortsatt er i prosess og forhandlinger i henhold til tidsrammen for kommunereformen, som forutsetter kommunale vedtak innen 1. juli 2016. 
Mener statsråden det er akseptabelt at fylkesmennene legger fram sin oppsummering av kommunereformen med forslag til ny kommunestruktur, før kommunene har gjennomført sine forhandlinger og fattet lokale vedtak?

Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

08.04.2016 Karin Andersen (SV)

Konsulentbruken i staten og kommunene er svært høy. Det er grunn til å stille spørsmål ved hvorfor ikke staten selv innehar nødvendig kompetanse, som eksempelvis når kommunaldepartementet ikke innehar kompetanse på medvirkning i lokaldemokratiet og ber konsulentfirma om råd på dette.
Kan det derfor bes om en oversikt over konsulentbruken antall oppdrag og pengebruk i de ulike departement, direktorat og statlige foretak de siste 8 år og begrunnelse for hvorfor en ikke innehar nødvendig kompetanse på området?

Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

17.03.2016 Heidi Greni (Sp)

Fylkesmennene har i flere tilfeller, senest i Sande i Vestfold og Gausdal i Oppland, bedt kommunene om å gjenoppta arbeidet med kommunesammenslåing etter at kommunene har avsluttet utredningsarbeidet og konkludert med at det ikke er grunnlag for å videreføre prosessen.
Hvilken hjemmel har fylkesmannsembetet til å be om at lokale politiske vedtak om kommunereformen blir satt til side og pålegge gjenopptakelse av et arbeid som er politisk avsluttet i kommunene?

Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

 

03.03.2016 Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Mener statsråden at han har et mandat fra Stortinget til å tvangssammenslå kommuner når kun en av fire av landets ordførere tror det vil bli kommunesammenslåing?

 Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

18.02.2016 Karin Andersen (SV)

De økonomiske konsekvensene av nei eller ja til kommunesammenslåing kan bli svært store for kommuner og næringsliv. Høyere differensiert arbeidsgiveravgift kan bli store beløp for noen bedrifter. Konkrete tall finnes ikke. Stortinget vil ikke være klare med sin behandling av inntektssystemet før medio juni, mens Regjeringens frist går ut 1.7.2016. Det er helt nødvendig å få utsatt fristen, så kommunene ikke må ta beslutninger med bind for øynene.
Vil statsråden sørge for det?

Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

2015

27.8.2015 - Heidi Greni (Sp)

I NRKs valgdebatt om kommunereformen 19. august opplyste statsråden at det er forsket på resultatene av tidligere kommunesammenslåinger. Ifølge statsråden viser denne forskningen at sammenslåtte kommuner har opprettholdt et desentralisert tjenestetilbud og at befolkningsnedgang er snudd til befolkningsoppgang.
Hvilke forskningsprosjekt var det statsråden viste til, og hvor er resultatene av disse gjort tilgjengelig for allmenheten?

Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

21.08.2015 - Geir Pollestad (Sp):

Debatten om kommunereform er blitt sentral i valgkampen. Spørsmålet om tvang er en del av debatten.
I hvilke situasjoner ser statsråden for seg at tvang kan brukes?

Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

14.08.2015 - Geir Pollestad (Sp):

I kommunereformen åpnes det for brukt av tvang ved sammenslåing av kommuner i gitte situasjoner.
Hvordan er dette tenkt gjennomført i praksis?

Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

18.06.20.15 Heidi Greni (Sp):

Statsråden sier til Klassekampen at Stortingets merknader og vedtak til kommunereformen tydeliggjør den kommunale utredningsplikten og Fylkesmannens ansvar for å komme med en tilråding hvor kommunenes vedtak om kommunestruktur kan overprøves.
Kan jeg be statsråden redegjøre for de formelle hjemlene staten har til å instruere kommunene om sin gjennomføring av arbeidet med vurdering av kommunestruktur, og for instruksen til fylkesmannen om å kunne gi tilrådning på tvers av kommunestyrenes vedtak?

 

 08.05.2015 Helga Pedersen (Ap):

Hva er belegget for utsagnet fra statsråden om at forslag til overføring av oppgaver til kommunene i Meld. St. 14, representerer den største samlede overføringen av oppgaver noensinne? 

Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

03.03.2015 Helga Pedersen (Ap):

Vil kommunalministeren ta hensyn til Stortinget i mindretallsregjeringens arbeid med å sentralisere offentlig sektor?

Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

10.02.2015 Heidi Greni (Sp)

Fylkesmannen i Troms har underkjent vedtaket i Gratangen kommunestyre om tidsplan for og gjennomføring av utredning om kommunereformen. I fylkesmannens brev av 28.1.2015 heter det bl.a.: "Fylkesmannen forutsetter at kommunestyret vedtar hvilke utredningsalternativ som er aktuelle for Gratangen kommune...". Hvilken juridisk hjemmel er fylkesmannen i Troms gitt for å underkjenne kommunes utredningsplan og pålegge et alternativt utredningsgrunnlag?

Les statsrådens svar på Stortingets nettsider

 05.02.2015 Ingjerd Thon Hagaseth (V)

Ingjerd Thon Hagaseth (V): Kommunereformen skal flytte oppgaver fra staten til nye kommuner samtidig som statens ytre etater organiserer og omorganiserer uavhengig av reformen og uten sammenheng og koordinering med hverandre. 
Hvilke planer har statsråden for at dette koordineres og sees i sammenheng?

Les statsrådens svar Stortingets nettsider

Til toppen