Inndelingsloven

Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser sier i seg selv ikke noe om når en grense bør endres, men gir regler om de prosesser som skal iverksettes når det er tatt initiativ til endring. Loven er med andre ord en prosesslov. Loven inneholder ikke kriterier for hvordan en kommuneinndeling bør være. Formålet med loven er å sikre at endringer av kommunegrensene gir formålstjenlige enheter som kan gi innbyggerne og næringslivet tilfredsstillende tjenester og forvaltning.

Loven trådte i kraft 1.1.2002. Forarbeidene til den nye loven fremgår av Ot.prp nr. 41 (2000- 2001)Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser. Videre er loven omtalt i rundskriv H-37/01.

Tilbake

Til toppen