Økonomiske virkemidler

Regjeringen har lagt til rette for gode og forutsigbare økonomiske virkemidler i kommunereformen.

Alle kommuner som ved nasjonale vedtak blir slått sammen i kommunereformperioden vil omfattes av de økonomiske virkemidlene, uavhengig av lokale vedtak. Reformperioden er definert til å vare ut 2017.

 

Engangskostnader
Kommuner som slår seg sammen får dekket engangskostnader etter en standardisert modell. Basert på utbetalingene i de siste sammenslåingsprosessene ble 20 millioner kroner satt som et grunnbeløp per sammenslåing, og differensiert etter antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. Beløpene ble prisjusert i 2017. Beløpet utbetales når nasjonale vedtak om sammenslåing er gjort. 

Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner).

Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen

0-19 999 innbyggere

20- 49 999 innbyggere

50- 99 999 innbyggere

Over 100 000 innbyggere

2 kommuner

20 500 000

25 600 000

30 800 000

35 900 000

3 kommuner

30 800 000

35 900 000

41 000 000

46 100 000

4 kommuner

41 000 000

46 100 000

51 300 000

56 400 000

5 eller flere kommuner

51 300 000

56 400 000

61 500 000

66 600 000


Reformstøtte
Kommuner som slår seg sammen vil få reformstøtte. Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner med vedtak i reformperioden. Støtten er differensiert etter innbyggertall. Beløpene ble prisjusert i 2017. Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales på tidspunktet for sammenslåingen.

Modell for reformstøtte i reformperioden (kroner).

Antall innbyggere i sammenslåingen

Reformstøtte

0-14 999 innbyggere

5,1 millioner

15 000- 29 999 innbyggere

20,5 millioner

30 000- 49 999 innbyggere

25,6 millioner

Over 50 000 innbyggere

30,8 millioner


Inndelingstilskuddet
Inndelingstilskuddet  i inntektssystemet kompenserer sammenslåtte kommuner for en reduksjon i rammetilskuddet som følge av sammenslåingen. Kommunene gis full kompensasjon for tap av basistilskuddet, som er et fast beløp per kommune, og netto nedgang i samlede regionalpolitiske tilskudd. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år. Dette er en gunstig og langsiktig ordning for kommunene, som får god tid på seg til å tilpasse seg nye rammebetingelser.

Praksis for beregning av inndelingstilskudd er endret for å sikre kommunene forutsigbarhet i kommunereformen. Grunnlaget for beregning av inndelings-tilskudd har til nå vært inntektssystemet som gjelder på det tidspunktet kommunene faktisk slår seg sammen. For å ha sikre rammebetingelser i kommunereformen, er det lagt opp til at alle sammenslåingene blir behandlet likt. Inndelingstilskuddet for kommuner som slår seg sammen i kommunereformen, blir beregnet ut fra inntektssystemet slik det er i 2016.

I Prop. 95 S (2013-2014) varslet departementet at inndelingstilskuddet vil bli strammet inn etter reformperioden. Omfang og innretning på ordningen, herunder perioden for inndelingstilskuddet, vil bli vurdert.

Overgangsordning basistilskudd


Det er også etablert en overgangsordning for å kompensere kommuner som skal slås sammen innen 2020, men som midlertidig vil få redusert basistilskudd og småkommunetillegg i perioden fram til sammenslåingen trer i kraft på grunn av endringene i inntektssystemet i 2017. Gjennom denne overgangsordningen får kommuner som er vedtatt sammenslått i reformperioden, ved nasjonale vedtak innen 1. januar 2018, full kompensasjon for en eventuell reduksjon i basistilskudd og småkommunetillegg fra 2016 til 2017 som følge av innføringen av nytt inntektssystem i 2017.

I beregningen av overgangsordningen tas det hensyn til at deler av denne reduksjonen kompenseres gjennom inntektsgarantiordningen. Fordelingen av midlene i 2017 gjøres kjent etter Stortingets behandling av kommunereformen våren 2017.

Regionsentertilskudd

Som en del av det nye inntektssystemet for kommunene er det fra 2017 etablert et nytt tilskudd til mellomstore kommuner som slår seg sammen, og som dermed vil utgjøre et sterkere tyngdepunkt i sin region. Det er satt av 100 millioner kroner til ordningen i 2017 (halvårsvirkning). Fra 2018 vil tilskuddet utgjøre 200 millioner kroner.

Følgende kriterier legges til grunn for regionsentertilskuddet:

  • Tilskuddet går til kommuner der det fattes et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for kommunereformen.
  • Tilskuddet går til kommuner som etter sammenslåingen får om lag 8 000 innbyggere.
  • Kommuner som mottar storbytilskudd kan ikke samtidig motta regionsentertilskudd. 

Tilskuddet tildeles dels med en sats per innbygger, dels med en sats per sammenslåing. Satsene settes slik at 40 prosent av det samlede tilskuddet fordeles med lik sats per innbygger, mens 60 prosent fordeles med lik sats per sammenslåing. Satsene vil bli beregnet når de nasjonale vedtakene om sammenslåing er fattet i 2017.

Tilskudd infrastruktur

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 at det skulle opprettes en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som slår seg sammen.

Inntektssystemet
Regjeringen la i kommuneproposisjonen for 2017 fram forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene.

Prop. 123 s (2015-2016)