Regionalt folkevalgt nivå

Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni 2014, ba et flertall på Stortinget om at det ble gjennomført en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

I Meld. St. 14 Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner foreslo regjeringen at fylkeskommunene inviteres til å innlede nabosamtaler, med sikte på å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker.

Flertallet i Kommunal- og forvaltnings­komiteen støtter regjeringens forslag om utvikling av fylkeskommunene gjennom oppgaver og ansvar som støtter opp om rollen som samfunnsutvikler. Flertallet sier også at nye oppgaver til regionalt folkevalgt nivå forutsetter færre fylkes­kommuner/regioner av en viss størrelse. 

Stortinget har sluttet seg til regjeringens mål om at forvaltnings­systemet samlet sett skal fungere best mulig for innbyggere og næringsliv. Målet videre er å sikre en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, og at innbyggerne i hele landet får gode og likeverdige tjenester.

Med bakgrunn i stortingets behandling av oppgavemeldingen, sendte statsråden 2. juli ut brev til alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune med invitasjon til å vurdere om sammenslåing med nabofylker er aktuelt.

Kommunene skal fatte vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016. Fylkes­kommunene oppfordres til å fatte vedtak om strukturendringer høsten 2016. Departementet vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing, og vil gi kompensasjon for nødvendige engangskostnader som følge av sammenslåing.

Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny kommunestruktur og regionstruktur for Stortinget våren 2017. Sammen­slåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020.

Kunnskapsgrunnlag
For å gi regjering og storting et godt faglig beslutningsgrunnlag, fikk Møreforsking høsten 2014 i oppdrag å sammenstille og vurdere mulige modeller for det regionale folkevalgte nivået ut fra tidligere utredninger av region­spørsmålet.

Her kan du lese rapporten til Møreforsking i sin helhet (PDF)