Lokale og regionale prosesser

Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Fylkesmannen har fått ansvar for å satte i gang de regionale og lokale prosessene. Hvert av fylkesmannsembetene har fått midler til å ansette en egen prosessveileder som skal tilrettelegge og koordinere de prosessene som skal gjennomføres lokalt og regionalt.

7. juni 2016 ble mal for fylkesmennenes tilråding oversendt fylkesmennene. Malen legger rammene for at fylkesmennene kan gi faglig godt begrunnede forslag. Tilrådningene baseres på de lokale prosessene, sett opp mot målene for reformen og kriteriene for en god kommunestruktur. 

KS
Også KS har fått midler til sitt arbeid med kommunereformen. Regjeringen ser på KS som en sentral aktør i kommunereformen, og KS har mottatt en egen invitasjon om å delta i prosessene.

KS' sider om kommunereformen

Distriktssenteret
I arbeidet med kommunereformen skal Distriktssenteret bistå Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkesmennene, der det er ønskelig. Distriktssenteret er en offentlig virksomhet som jobber for å styrke kommuner og regioner sin evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.

Verktøy
De lokale og regionale prosessene må ta utgangspunkt i målene for reformen. Departementet har utviklet ulike verktøy som kommunene kan benytte for å lage gode beslutningsgrunnlag. Sammen med ekspert-utvalgets kriterier og anbefalinger bør dette gi grunnlag for gode og grundige diskusjoner, vurderinger og vedtak lokalt. 

Tidsramme for lokale og regionale prosesser
Departementet har som utgangspunkt at kommunene vil ha behov for om lag et år på å drøfte utfordrings- og mulighetsbildet før det fattes vedtak om hvilke kommuner de vil slå seg sammen med. De regionale prosessene avsluttes ved utgangen av 2016.

20. mars 2015 la regjeringen fram en melding til Stortinget  med forslag til nye oppgaver til robuste kommuner. Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget før kommunene oppsummerer sine prosesser og gjør vedtak om sammenslåing.

Fylkeskommunene
I Mld. St. 14 Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner foreslår regjeringen å invitere fylkeskommunene inn i kommunereformen, slik at det regionale nivået utvikles parallelt med kommunene.

Forslaget er at fylkeskommunene sommeren 2015 inviteres til å innlede nabosamtaler, med sikte på å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker. Fylkene får frist til høsten 2016 med å melde tilbake hva de ønsker. Deretter vil fylkesgrenene kunne vurderes av Stortinget sammen med kommunegrensene våren 2017.