Valg 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt to forskrifter for gjennomføring av valget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer som trer i kraft i 2020. Forskriftene fastsetter at valget skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Bilde av en valgurne
Foto: Thomas Ekstrøm

Forskriftene gir blant annet fellesnemnda myndighet til å velge valgstyre, vedta at det skal holdes todagersvalg og avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i.

Forskrifter med veiledere:

Forskrift om gjennomføring av valg til fylkesting i 2019 (Lovdata)
Veileder til forskrift om gjennomføring av valg til fylkesting i 2019 (pdf)
Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019 (Lovdata)
Veileder til forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019 (pdf)

Mer informasjon om gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019:

Spørsmål og svar om valget 2019:

Hva blir situasjonen dersom en kommunestyrerepresentant som er bosatt i et område som skal grensejusteres over til en annen kommune fra 1.1.2020 og vedkommende velges inn som kommunestyrerepresentant i denne kommunen. Vedkommende vil som følge av sammenslåingen få forlenget sin periode som kommunestyrerepresentant i kommunestyret i den gamle kommunen (frem til ny sammenslått kommune opprettes den 1.1.2020). Kan vedkommende sitte i to kommunestyrer samtidig eller må det søkes fritak?

Svar:
Departementets oppfatning er: en innbygger som bor i den delen av x kommune som skal legges til y kommune vil være valgbar til kommunestyret i y kommune etter valgloven § 3-3 som bosatt i kommunen, jf. forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019 § 3, hvor det framgår at bestemmelsen om valgbarhet gjelder som om grenseendringene er gjennomført.

En person som bor i den delen av kommunen som skal legges til y kommune vil ikke tape valgbarheten til kommunestyret i x kommune før 1.1.2020, og vil dermed kunne sitte i begge kommunestyrer samtidig for denne korte perioden. Det er ikke vedtatt regler som tar sikte på å forhindre at dette skjer.

Hvis personen ønsker å søke om fritak fra ett av kommunestyrene for perioden, gjelder den alminnelige regelen i kommuneloven § 15 nr. 2.

Svar:
I kommuner som slår seg sammen skal valgstyret velges av fellesnemnda. Valget skal gjennomføres som om sammenslåingen allerede er gjennomført.  Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand. Det innebærer blant annet at man må påse på reglene til kjønnsmessig representasjon er oppfylt.

Svar:
Det vil være hensiktsmessig at det er prosjektleder/prosjektrådmann som fremmer saker med bistand fra et valgsekretariat/valgansvarlig i kommunene.

Svar:
Det er det nye kommunestyret som skal godkjenne valget. Som første sak i det konstituerende kommunestyremøtet tar kommunestyret stilling til om valget er gyldig, jf. valgloven §13-4 første ledd og kommuneloven § 7-1 andre ledd.

Svar:
Det er fellesnemnda eller valgstyret etter delegering som har ansvaret for gjennomføring av valget. Det vil ofte være praktisk at prosjektrådmann/valgansvarlig ivaretar den praktiske tilrettelegging av valggjennomføring.

Svar:
Det vil være hensiktsmessig at kommunene i fellesskap avgjør hvordan valget skal finansieres. Hver enkelt kommune har normalt vedtatt egne budsjett for valget som vil være grunnlag for et felles budsjett. Det er fellesnemnda som er ansvarlig for gjennomføring av valget.

Svar:
Ja, dette gjelder også for 2019-valget. Valget vil gjelde ny kommune og det nyvalgte kommunestyret til den sammenslåtte kommunen skal konstitueres for å ivareta etablering av denne. Eksisterende kommunestyrer har ansvaret for å avvikle driften av de eksisterende kommunene fram til 31.12.2019.