Kommunestruktur i Danmark

Danmark har nylig vært gjennom en omfattende kommunereform som hadde virkning fra 1. januar 2007. Antall kommuner ble redusert fra 271 til 98, og 14 amter ble erstattet av fem regioner. Kommunenes gjennomsnittlig folketall økte fra 20 000 til 55 000.

Startskuddet for den danske strukturreformen gikk med nedsettelsen av strukturkommisjonen i oktober 2002. Kommisjonens mandat var å vurdere fordeler og ulemper ved alternative modeller for innretningen av den offentlige sektor og på bakgrunn av dette komme med anbefalinger til endringer som er holdbare over en lengre årrekke.

Kommisjonen konkluderte i januar 2004 med at det var behov for en strukturreform i offentlig sektor. Dette ble begrunnet med at amter og kommuner ikke var store nok til å ivareta oppgavene sine, og at oppgavefordelingen i den offentlige sektor på flere områder var lite hensiktsmessig. Strukturkommisjonen la frem seks modeller for mulig innretning av offentlig sektor.

Med dette som utgangspunkt la regjeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) i april 2004 fram sitt utspill til reform av strukturen i offentlig sektor: ”Det nye Danmark – en enkel offentlig sektor tæt på borgeren”. Utspillet dannet grunnlag for forhandlinger mellom regjeringen og Folketingets øvrige partier. Forhandlingene resulterte i juni 2004 i en avtale om en reform mellom regjeringen og Dansk Folkeparti.

Strukturavtalen besto av tre deler:

  1. En oppgavereform hvor kommunene fikk flere nye oppgaver – bl.a. på helse- og sosialområdet, planlegging, miljø og samferdsel
  2. En finansieringsreform som innebar endringer i finansieringen av kommunene
  3. En ny kommuneinndeling

Reformen satte et minimumskrav til innbyggertall i kommunene på 20 000. Unntak ble gitt små øy-kommuner. Disse ble gitt anledning til å innlede samarbeid med en fastlandskommune dersom de sammenlagt hadde 30 000 innbyggere eller mer.

I september 2004 presenterte regjeringen en implementeringsplan som bl.a. inneholdt et nytt regionkart og en oversikt over plasseringen av lokale statlige arbeidsplasser som reformen ville ha konsekvenser for. Kommunene fikk et halvt år på seg til å drive sonderinger.

Det nye kommunekartet med 98 kommuner ble vedtatt i Folketinget 23. juni 2005, under ett år etter at prinsippene i Kommunalreformen ble vedtatt. Året etter inngikk regjeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en avtale om kommunal finansieringsreform.

Fra og med 01. januar 2007 ble 14 amter erstattet av 5 regioner og 271 kommuner ble til 98. 238 kommuner ble slått sammen til 65 nye kommuner mens 33 kommuner fortsatte uten grenseendring. Av disse var syv kommuner under 20000 innbyggere og fem av kommunene er øy-kommuner. Gjennomsnittlig folketall i kommunene steg fra 20000 til 55 000 innbyggere.

Kommunereformen har bidratt til en klarere ansvarsfordeling i dansk offentlig sektor. Reformen har styrket den desentraliserte danske modellen, hvor målet er at beslutningene skal fattes mest mulig lokalt og tett på borgerne.

Mange av oppgavene som tidligere ble utført av de tidligere amtene, ble med reformen overført til kommunene. Regionene står i dag tilbake med få oppgaver, men har bl.a. ansvar for drift av sykehusene.

En evaluering av reformen fra mars 2013 finner at den faglige bæredyktigheten i kommunene generelt er styrket, og at den på noen områder har medvirket til økt nytenkning i oppgaveløsningen og bedre kvalitet på tjenestene. Evalueringen viser også at den økonomiske bæredyktigheten er styrket ved at det er skapt mer økonomisk robuste enheter.

I evalueringen konkluderes det også med at reformen har medført en styrking av den politiske styringen i kommuner og regioner. Det er i dag større fokus på overordnede saker og strategier og mindre fokus på behandling v enkeltsaker.

Regnskapstall fra danske kommuner i 2012 viser at kommunene har redusert administrasjonskostnadene med 1,3 mrd. dkr. Forskning viser at sammenslåtte kommuner ligger 10 % lavere i administrasjonskostnader pr. innbygger enn de kommunene som ikke har blitt sammenslått.

 

Lenke til evaluering av den danske kommunereformen (Økonomi og indenriksministeriets nettsider)