Nytt rundskriv til inndelingslova

I forbindelse med oppstarten av kommunereformen har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet et nytt rundskriv (H- 8/14) til lov 15. juni 2001 nr 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova). Rundskrivet erstatter H- 01/07.

Inndelingslova gir viktige regler om prosessene knyttet til endringer av kommune- og fylkesgrenser. Det er ikke gjort endringer i selve loven, men det nye rundskrivet forklarer hvordan loven skal forstås og praktiseres. Rundskrivet består av kommentarer til og tolkninger av den enkelte paragrafen i loven. Rundskrivet supplerer departementets øvrige verktøy i kommunereformen.

Lenke til rundskrivet.

Til toppen