Høringsnotat med forslag til endringer i inndelingsloven og kommuneloven

10. juni sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut et høringsnotat med forslag til endringer i inndelingsloven og små justeringer av kommuneloven. Høringsfrist er satt til 1. oktober.

Forslagene vil kunne bidra til smidige sammenslåingsprosesser, og avklarer noen spørsmål som loven i dag ikke gir noen klar løsning på.

Robek
Ett av spørsmålene som behandles i høringsnotatet, er hvordan ROBEK- status skal håndteres ved sammenslåinger. Departementet vil høre hva høringsinstansene mener om at nye kommuner ikke automatisk blir registrert i ROBEK fra sammenslåingstidspunktet, samtidig som fylkesmannen får en tidsavgrenset fullmakt til å melde kommunen inn i ROBEK dersom kontrollbehovet fremdeles er til stede.

Forkjøpsrett på aksjer
Departementet foreslår også å klargjøre at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når aksjer skifter eier fra en kommune til en annen ved sammenslåing eller deling av kommuner.

Deling av kommuner
Departementet foreslår en endring i regelen om deling av kommuner som gjør det mulig for departementet å fastsette at en grenseendring som gjelder en mindre del av den opprinnelige kommunen, kan bli behandlet etter reglene om grensejustering.

Nedkorting av valgperioden
Etter gjeldende rett er det ikke nødvendig å holde valg høsten før en sammenslåing. Departementet foreslår å kodifisere praksis slik at Kongen får uttrykkelig hjemmel til korte ned valgperioden og til å fastsette at det nye kommunestyret blir pekt ut av og mellom de valgte kommune­styrene.

Fullstendig oversikt over endringsforslagene:

Til toppen