Nyheter: kommunereform

 • Kommunevåpen og kommuneflagg

  21.06.2017 Artikkel Kommune- og regionreform

  I prop. 157 L (2016-2017) foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet å oppheve den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen.  Forslaget innebærer at kommunestyret og fylkestinget får eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen. Våpen og flagg skal derfor ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.

 • Tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

  05.04.2017 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som slår seg sammen i kommunereformen. Det er satt av 150 millioner kroner til tilskuddet i 2017.

 • Startskudd for nye Sandefjord kommune

  31.12.2016 Artikkel Kommune- og regionreform

  – Norge får 1. nyttårsdag en ny kommune, og jeg vil gratulere alle innbyggerne i nye Sandefjord, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 1. januar 2017 er kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord én kommune.

 • Oppdaterte tall i nykommune.no

  03.11.2016 Artikkel Kommune- og regionreform

  Verktøyet nykommune.no er nå oppdatert med ferske tall.

 • Oppstartssamling for kommuner som skal slå seg sammen

  03.11.2016 Artikkel Kommune- og regionreform

  31. oktober og 1. november deltok representanter fra 61 kommuner på oppstartsseminar for kommuner som skal slå seg sammen.

 • Nye regler i inndelingslova fra 1. juli 2016 – skal legge til rette for gode sammenslåingsprosesser

  01.07.2016 Artikkel Kommune- og regionreform

  1. juli 2016 trer nye regler i inndelingslova i kraft. Endringene skal forenkle og forbedre prosessene ved en kommunesammenslåing. Regelendringene omhandler blant annet ROBEK-status ved kommunesammenslåinger, forkjøpsrett til aksjer ved kommunesammenslåinger og muligheten for grensejustering.

 • Tilskudd til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

  28.02.2016 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om støtte til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som har fattet vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016. Det er satt av 50 millioner kroner til ordningen i 2016.

 • Involvering av ansatte – en nøkkel til suksess i kommunereformen

  04.09.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  Når kommuner landet over diskuterer sammenslåing er det viktig å involvere alle berørte interesser. Flere kommuner har gode erfaringer med å involvere ansatte og tillitsvalgte, innbyggere, lag og organisasjoner, samt næringsliv tidlig i prosessen. De ansatte i kommunene er en viktig ressurs som kommunene er tjent med at involveres så tidlig som mulig.

 • Fylkeskommunene inviteres til å ta nabopraten

  03.07.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunereformen er godt i gang over hele landet. Nå blir også fylkeskommunene invitert med i arbeidet. – Jeg vil at fylkeskommunene skal vurdere muligheten for å slå seg sammen med nabofylker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Stortinget har bede regjeringa om å vurdere oppgåver til eit nytt regionalt folkevalt nivå

  03.07.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  Stortinget har bede regjeringa om å legge fram forslag til nye oppgåver til eit nytt regionalt folkevalt nivå våren 2016.

 • Stortingets behandling av stortingsmelding om nye oppgaver

  03.07.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  9. juni 2015 behandlet Stortinget Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner på grunnlag av Innst. 333 S (2014-2015).

 • Vil inspirere kommunene til å tenke nytt om lokaldemokratiet

  30.06.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  - Kommunepolitikere over hele landet er i gang med å diskutere nye kommuner. Det gir oss en gyllen anledning til å utvikle lokaldemokratiet. I dag presenterer vi en samling gode eksempler, verktøy og metoder, som skal inspirere kommunene til å forbedre lokaldemokratiet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Opprettholder tiltakssonen i kommunereformen

  25.06.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  - Regjeringen har besluttet at de personrettede ordningene i tiltakssonen videreføres ved eventuelle sammenslåinger mellom kommuner innenfor og utenfor tiltakssonen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Rammeavtale for gjennomføring av innbyggerhøringer på plass

  24.06.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  - God informasjon, involvering og høring av innbyggernes meninger er viktig i kommunereformen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. For å gjøre det enkelt for kommunene å gjennomføre innbyggerundersøkelser har departementet inngått rammeavtale med Opinion AS.

 • Høringsnotat med forslag til endringer i inndelingsloven og kommuneloven

  15.06.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  10. juni sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut et høringsnotat med forslag til endringer i inndelingsloven og små justeringer av kommuneloven. Høringsfrist er satt til 1. oktober.

 • Møtte engasjerte ungdommer fra Øvre Eiker

  02.06.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  Mandag møtte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 68 barn og ungdommer fra Øvre Eiker for å diskutere kommunereformen. – Det er morsomt å møte så engasjerte elever. De stilte gode spørsmål og hadde mye kunnskap om kommunereformen, sier Sanner.

 • Første sammenslåing i kommunereformen

  15.06.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  24. april vedtok Kongen i statsråd at Stokke, Andebu og Sandefjord blir én kommune fra 1. januar 2017. – Gratulerer med godt lokalt arbeid, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Godt i gang med reformarbeidet i fylkene

  21.04.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  -Kommunene er godt i gang med nabopraten. Det er ikke mange månedene siden kommunene fikk invitasjon til å delta i reformen. Jeg er imponert over hvor mange av kommunene som allerede har begynt å ta reformen over i en ny fase, sa en fornøyd statsråd Jan Tore Sanner da han ønsket velkommen til samling for prosessveilederne i kommunereformen i Oslo 10. april.

 • Rammeavtale for gjennomføring av innbyggerhøringer

  25.03.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utlyst en rammeavtale for gjennomføring av innbyggerundersøkelser for kommuner som skal innhente innbyggernes synspunkt om kommunesammenslåing. Dermed blir anskaffelsesprosessen mindre tidkrevende.

 • Mer makt til kommunene

  20.03.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  Regjeringen ønsker å flytte makt og myndighet nærmere innbyggerne. – Vi vil ha bedre velferdstjenester og levende lokalsamfunn, sier statsminister Erna Solberg.

 • Nytt verktøy for høring av innbyggerne i kommunereformen

  25.02.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått laget en innbyggerundersøkelse til bruk ved kommunesammenslåing. – Med dette verktøyet kan kommunene høre hva som er viktig for innbyggerne i arbeidet med kommunereformen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Foreslår å oppheve samkommunemodellen

  17.02.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å oppheve samkommunemodellen. - Dersom en kommune trenger å samarbeide på så mange tjenesteområder som samkommunen gir anledning til, vil kommunesammenslåing være et bedre alternativ, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Ny og bedre versjon av NY KOMMUNE

  17.02.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  Nå lanseres en forbedret versjon av utredningsverktøyet NY KOMMUNE. I den nye versjonen er det mer fakta og nytt og bedre kart. - Verktøyet gjør det enkelt for kommuner og innbyggere å se hvordan en ny og større kommune blir, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • - Gratulerer med sammenslåingsvedtak!

  17.02.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  Stokke, Andebu og Sandefjord søkte i dag om å slå seg sammen. - Jeg vil gratulere Stokke, Andebu og Sandefjord med et historisk vedtak, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

 • Styrker KS sitt arbeid med kommunereformen

  17.02.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir åtte millioner kroner til KS’ arbeid med kommunereformen i 2015. – KS har en viktig rolle i arbeidet med kommunereformen, og det er viktig at de bidrar til gode lokale prosesser i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Ny rapport om regionalt folkevalgt nivå

  17.02.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottok i dag rapport med vurderinger av mulige modeller for det regionale folkevalgte nivået i Norge. – Rapporten viser hvor tett region-nivået henger sammen med det kommunale nivået og er interessant lesning for alle som er opptatt av hvordan vi skal bygge fremtidens velferdssamfunn, sier statsråden.

 • Stokke, Andebu og Sandefjord søkte i dag om å slå seg sammen

  06.02.2015 Artikkel Kommune- og regionreform

  De tre kommunene har siden sommeren utredet sammenslåing. Innbyggerne i alle kommunene har vært involvert gjennom folkemøter og innbyggerundersøkelser. Denne uken har de fattet felles vedtak om at de ønsker å slå seg sammen til én kommune.

 • Kriterier for god kommunestruktur

  08.12.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  I sluttrapporten har utvalget sett på hvilke kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta på seg nye oppgaver. Utvalget har vurdert eksempler på oppgaver som det kan være aktuelt å overføre til større og mer robuste kommuner.

 • Ekspertutvalget for kommunereformen har levert sin sluttrapport

  08.12.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Ekspertutvalget for kommunereformen overleverte i dag sin sluttrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. - De faglige innspillene vi har fått fra utvalget er et viktig bidrag til vårt arbeid med å vurdere oppgaver som kan overføres til større og mer robuste kommuner, sier statsråden.

 • Pressekonferanse om ekspertutvalet sin rapport om kommunereform

  08.12.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Måndag 1. desember får kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sluttrapporten frå ekspertutvalet for kommunereform.

 • TBUs åpne fagseminar 2014: Kommunereform og oppgaver

  08.12.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Sett av torsdag 11. desember til årets åpne fagseminar i regi av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). Årets tema er kommunereform og oppgaver.

 • Ny rapport om regionalt folkevalgt nivå

  08.12.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottok i dag rapport med vurderinger av mulige modeller for det regionale folkevalgte nivået i Norge. – Rapporten viser hvor tett region-nivået henger sammen med det kommunale nivået og er interessant lesning for alle som er opptatt av hvordan vi skal bygge fremtidens velferdssamfunn, sier statsråden.

 • Fjerner usikkerhet rundt inndelingstilskuddet

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Regjeringen endrer praksis for beregning av inndelingstilskudd for å sikre kommunene forutsigbarhet i kommunereformen.

 • Ti øykommuner får penger til å utrede

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 800 000 kroner i støtte til ti øykommuner, som ønsker å se på utfordringer for fergeavhengige kommuner. – Kommunereformen handler om bedre velferdstjenester i store og små kommuner, nå og i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Lytt til ungdommen

  03.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Over hele landet diskuteres det hvordan vi kan utvikle nye og sterke kommunale fellesskap. Det er organisering av velferd, lokal samfunnsutvikling og lokalt demokrati som står på dagsorden. Da sier det seg selv at vi må trekke unge innbyggere med.

 • Oppstartssamling for prosessrettleiarar og KS

  27.10.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Denne veka arrangerte Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppstartssamling for kommunereforma for fylkesmannsembeta og KS på Lillestrøm.

 • Ny rapport om kommunesammanslåing

  27.10.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kompetansesenter for distriktsutvikling har kartlagt 14 kommunesamanslåingsprosessar i perioden 2000-2013. Rapporten peikar mellom anna på kva som fremmer og hemmer samanslåing.

 • Viktig å involvere unge i kommunereformprosessen

  27.10.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  - Kommunereformen er også en lokaldemokratireform. Det er derfor viktig at alle innbyggerne blir involvert i prosessen, også barn og unge. Det går ikke an å diskutere framtidas kommuner uten framtidas innbyggere.

 • Reformstøtte til alle nye kommuner

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Regjeringen har besluttet å fjerne den nedre grensen på 10 000 innbyggere for at en sammenslått kommune skal kunne motta reformstøtte. Alle nye kommuner vil nå få reformstøtte, uavhengig av innbyggertallet i den nye kommunen.

 • Lanserer verktøyskasse for kommunesammenslåing

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  - Nettløsningen NY KOMMUNE gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv, og sammen med veilederen ”Veien mot en ny kommune” setter dette kommunene i stand til å starte arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. De nettbaserte verktøyene lanseres i dag.

 • Nytt rundskriv til inndelingslova

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  I forbindelse med oppstarten av kommunereformen har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet et nytt rundskriv (H- 8/14) til lov 15. juni 2001 nr 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova). Rundskrivet erstatter H- 01/07.

 • Hva betyr kommunestørrelsen?

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Mange bruker resultatet fra Difis innbyggerundersøkelse som argument mot å slå sammen kommuner. Her bør det imidlertid tas noen forbehold, skriver seniorrådgiver John Nonseid i Difi i et debattinnlegg.

 • Kommunereformen - Spørsmål om å forlenge kommunestyrevalgperioden

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  I dette brevet til Fylkesmannen i Vestfold svarer departementet på om det er adgang til å forlenge valgperioden med bakgrunn i at flere kommuner er i sammenslåingsprosesser.

 • Invitasjon til å delta i reformprosessen

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  I dette brevet inviterer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ordførerne i alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

 • Starter arbeidet med å utrede regioner

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet starter utredning av et regionalt folkevalgt nivå som del av kommunereformen.

 • Kommuner med muskler

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Skal kommunene makte å bære den velferden vi forventer, må vi sørge for at de har muskler. Derfor mener regjeringen det er riktig å se på organiseringen av kommunesektoren, sier kommunal- og moderniseringsministeren i dette svaret til en kronikk i Aftenposten.

 • Oppstart av kommunereformen

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  I dag går startskuddet for kommunereformen. Nå får fylkesmennene i oppdrag å legge til rette for lokale prosesser. Også KS blir invitert til å bistå i reformprosessen.

 • Grønt lys for kommunereforma

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  18. juni fekk regjeringa fleirtal i Stortinget for sitt forslag til kommunereform. Innstillinga frå kommunal- og forvaltningskomiteen viser brei politisk semje om hovudlinjene i reforma: behovet, måla, dei økonomiske verkemidla og oppstart hausten 2014.

 • 110 kommuner utreder kommunesammenslåing

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal rapport presenterte i dag en oversikt som viser at 110 kommuner er i gang med å utrede sammenslåing med nabokommuner.

 • Klart for kommunereform

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Nå starter en av de største velferdsreformene på 50 år. Kommunereformen skal sikre gode skoler, barnehager, eldreomsorg og andre viktige tjenester i ti-årene som kommer. Til høsten går vi i gang.

 • Lånegodkjenning er ikke kommunestraff

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Det er bare strategiske tilpasninger i forkant av kommunereformen som skal føre til at låneopptak og langsiktige leieavtaler ikke blir godkjent av fylkesmannen.

 • Ny side med informasjon om norske kommuner

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterer nå en ny side hvor kommuner og andre interesserte kan finne sentral informasjon om enkeltkommuner samlet på ett sted.

 • Kommunereform for fremtidens velferd

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Regjeringen presenterer i kommuneproposisjonen en helhetlig plan for en kommunereform i denne stortingsperioden. Reformen skal gi større kommuner som kan få flere oppgaver og mer selvstyre.

 • Ny kommunereform på trappene

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  14. mai vert kommuneproposisjonen lagt fram for Stortinget. Her vil regjeringa presentere kommunereforma i ein eigen meldingsdel.

 • Reform for bedre kommuner

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Jan Davidsen og Røyne Kyllingstad skriver begge om kommunereformen i Klassekampen onsdag. La meg rydde i noen misforståelser først. Regjeringen foreslår ikke å redusere antall kommuner til 100. Vi kommer heller ikke til å sette noe absolutt krav til minstestørrelse på en kommune. Og vi ønsker ikke å redusere kommunene til noe velferdsmarked.

 • - Tankevekkende om utfordringene for kommune-Norge, sier Sanner

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Ekspertutvalget for kommunereformen overleverte i dag sin første delrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Utvalgets mandat har vært å foreslå kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta dagens oppgaver.

 • Oppnevner bredt sammensatt referansegruppe

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har oppnevnt en referansegruppe for ekspertutvalget som arbeider med kommunereformen. Referansegruppen skal gi innspill til ekspertutvalget i dette arbeidet. Ekspertutvalget skal foreslå kriterier for god kommuneinndeling og god oppgaveløsning i kommunene.

 • Ekspertutvalget er i gang med arbeidet med kommunereformen

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Tirsdag møttes ekspertutvalget som skal jobbe med kommunereformen for første gang. – Arbeidet dere nå skal i gang med vil være av stor betydning for oss i det videre reformarbeidet, sa statssekretær Jardar Jensen da han tok imot utvalget i formiddag.

 • Ekspertutvalg skal se på oppgaveløsning i kommunene

  24.11.2014 Artikkel Kommune- og regionreform

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner setter ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg, som skal foreslå kriterier som har betydning for oppgaveløsningen i kommunene.