Rammeavtale for gjennomføring av innbyggerhøringer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utlyst en rammeavtale for gjennomføring av innbyggerundersøkelser for kommuner som skal innhente innbyggernes synspunkt om kommunesammenslåing. Dermed blir anskaffelsesprosessen mindre tidkrevende.

Før en kommunesammenslåing vedtas bør kommunene gjennomføre en innbyggerhøring. Det er opp til hver enkelt kommune å velge hvordan de ønsker gjøre dette. Det kan for eksempel skje gjennom folkeavstemning, folkemøter, eller ved å gjennomføre en innbyggerhøring. Rammeavtalen som departementet nå har utlyst gjelder for gjennomføring av innbyggerhøringer.

Anskaffelsen av innbyggerhøring er kunngjort på Doffin og TED med tilbudsfrist 8. mai. Det legges opp til kontraktinngåelse med leverandør i uke 23. Når leverandør er valgt , vil kommunene selv kunne gjøre avrop på avtalen.

KMD fikk i februar utarbeidet et notat med mulige spørsmål kommunene kan stille i en innbyggerhøring. Spørsmålene kan tilpasses lokale forhold, og det er anledning for kommunene til å legge til ytterligere spørsmål. Spørsmålene er utgangspunktet for rammeavtalen som utlyses.

Lenke til utlysning av rammeavtale for gjennomføring av innbyggerhøringer i kommunereformen.

Til toppen