Frivillig sektor og lokaldemokratiet

Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet. De er pådrivere og viktige kanaler for interessegrupper og engasjerte innbyggere. I en sammen-slåing bør kommunen og de frivillige organisasjonene diskutere hvordan frivilligheten best kan utvikle seg og bidra i samfunnsutviklingen.

Frivillig sektor har rollen både som aktør – gjennom å påvirke politiske prosesser, og som arena – gjennom å være en skole i demokrati. Gjennom frivillig arbeid ytes det også en betydelig innsats som supplerer og forsterker kommunale tjenester.

Samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen

Det frivillige arbeidet i landet skjer i stor grad lokalt og flere kommuner har også en egen frivillighetspolitikk. Kommunen har en sentral rolle  for å styrke samhandlingen med frivilligheten.  Frivillige organisasjoner har en viktig funksjon som inkluderende møteplasser, og arenaer for læring og nærdemokrati.

Frivilligsentralene kan spille en viktig rolle i kommunens frivillighetspolitikk. Frivilligsentralene har en viktig funksjon i å støtte og stimulere til frivillig innsats og samarbeid med lokale lag og foreninger. Frivilligsentralene kan være en god samarbeidspartner for å nå ut til lag og organisasjoner. Kommuneledelsen kan aktivt invitere frivilligsentralene med på samfunnsutviklingsarbeid, og som høringspart i saker som frivilligheten har kunnskap om og interesse for.

Kommuner og frivillige organisasjoner kan inngå lokale samarbeidsplattformer der prinsippene for samarbeidet nedfelles. Der det er naturlig, kan det også utarbeides partnerskap mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Kommuner kan også ha arenaer for kontinuerlig dialog med frivillig sektor, f.eks frivillighetsråd eller frivillighetsforum der alle frivillige organisasjonene i kommunen inviteres til å delta. Frivillig sektor bør involveres i planprosesser i de saker det er naturlig.

Frivilligplanen i Molde kommune

Molde kommune har laget frivilligplan. Deler av frivilligheten i kommunen har organisert seg med paraplyorganisasjoner i form av ulike råd for idrett og musikk. Det er en målsetting i planen å få etablert råd for velforeninger og flerkulturelle organisasjoner slik at flere interessegrupper kan komme i dialog med kommunen.

I planen pekes det på at god dialog er avhengig av robuste møteplasser og kanaler. Molde kommune har et årlig dialogmøte der kommunens politiske og administrative ledelse møter frivillig sektor representert ved de ulike rådene. Kommunens representanter forbereder sakene som er innmeldt på forhånd fra rådene, i tillegg til egne saker som de ønsker å løfte frem.

Velforening som lokalutvalg i Haugesund

Velforeningene i Haugesund har gjennom mange år ivaretatt rollen som lokalutvalg. I dag er det over 100 slike foreninger i kommunen. Kommunen har etablert overbygningen Velforeningenes Fellesutvalg (VFU) som et organ som skal ivareta kontakten mot kommunen. VFU har egne vedtekter og styre som velges av de tilsluttede velforeninger.

Samarbeidet mellom kommunen og velforeningene er regulert av en rammeavtale. Avtalen forplikter kommune til å informere og innhente uttalelser fra fellesutvalget i saker som berører velforeningenes arbeidsområder som ulike planer, skolekretsgrenser, budsjett etc. I tillegg er det nedfelt i avtalen at det kan avholdes fellesmøter med representanter for kommunen. Leder av fellesutvalget og ordfører gjør avtaler om slike møter ved behov. Som regel møter ordfører og etatssjefer på vegne av kommunen.

Kommunen har satt ut ulike former for skjøtselstiltak til velforeningene. Kommunen stiller med penger og foreningene med arbeidskraft. Ifølge leder for fellesutvalget er det økonomisk gunstig for kommunen, og det bidrar til samhold og ansvarliggjøring av befolkningen.

Kommunen stiller kontorlokaler gratis til disposisjon for fellesutvalget og dekker ansvars- og ulykkesforsikring for medlemmene i velforeningene. Fellesutvalget møtes fast første torsdag i hver måned, og da er også kontoret åpent for medlemmene.

Veileder for samarbeid mellom kommune og frivillig sektor

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget et inspirasjonshefte med råd og veiledning til kommuner som vil inngå samarbeid med frivillige. Inspirasjonsheftet tar hovedsakelig for seg eksempler på samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner (den ubetalte frivilligheten). Heftet kommer også inn på anskaffelsesregelverket, som i de fleste tilfeller er aktuell for kjøp av tjenester fra ideell sektor. Frivillig sektor omfattes av alt fra små lag og foreninger til profesjonelle leverandører av helse- og sosialtjenester til det offentlige.


KS og Frivillighet Norge har inngått samarbeidsavtale, hvor det blant annet oppfordres til at kommunene bør utarbeide en lokal frivillighetspolitikk. Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor skal bidra til å styrke samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene.

Mer om samarbeid med frivillig sektor: litteratur

Kommunal organisering 2012: Redegjørelse for Kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase. Blåka, S., T.Tjerbo og H.Zeiner

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014: en kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet. KS

Kriterier for god kommunestruktur: delrapport fra ekspertutvalg.

Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor. Frivillighet Norge og KS.

 

← ForrigeNeste →

Til start Til Del A Til Del B Til Del C