Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nærdemokratiordningen i nye Sandefjord kommune

Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner ble én kommune 01.01.2017. Samtidig tok nye Sandefjord kommune i bruk nærdemokratiske ordninger for å styrke lokaldemokratiet. Mer lokaldemokrati var et mål helt fra starten av sammenslåingsprosessen til nye Sandefjord kommune. Forhandlingsutvalgets utredning for sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner la til grunn at utvikling av nærdemokrati skulle prioriteres høyt i den nye kommunen, og baseres på nærmiljøutvalgene slik de var etablert i tidligere Sandefjord kommune.

Egen komité for nærdemokrati

Fellesnemda for etablering av nye Sandefjord kommune nedsatte en egen temakomite for nærdemokrati. Komiteen besto av to kommunestyremedlemmer fra hver av de tre kommunene, og arbeidet blant annet med etablering og oppbygging av nærdemokratimodellen for nye Sandefjord kommune.

Nærdemokratikomiteen sto ikke på bar bakke da de startet sitt arbeid våren 2015. I «gamle» Sandefjord kommune eksisterte det en ordning med nærmiljøutvalg (NMU) i ca. 20 år. Formålet med nærmiljøutvalgsordningen har vært å skape gode fysiske og sosiale oppvekstsvilkår i nærmiljøet for barn og unge. Nærdemokratikomiteen bestemte tidlig at de ønsket å bygge videre på modellen med de eksisterende nærmiljøutvalgene. Fellesnemda vedtok 26.04.2016 at Nærdemokratiordninga skulle baseres på et nærmiljøutvalg i tilknytning til hver barneskolekrets.

Tidlig i prosessen ble alle lag og foreninger invitert til å gi innspill til innhold, organisering, antall utvalg og behovet for fremtidig ordninger. På bakgrunn av de innkomne innspillene utarbeidet nærdemokratikomiteen en skisse for nærdemokratiordningen. Disse ble fremlagt på åpent møte i hver av de tre kommunene, og nærdemokratikomiteen var vertskap. Det ble også innhentet erfaringer fra Fredrikstad og Holbæk (Danmark) kommuner om kommunesammenslåing og nærdemokrati.

Retningslinjer for nærdemokratiordningen

Fellesnemda vedtok 20.09.2016 Retningslinjer for nærdemokratiordningen(pdf) i Sandefjord kommune, gjeldende fra 01.01.2017.

Målet med nærdemokratiordningen

Overordnede målsettingene for nærdemokratiordningen er god dialog mellom innbyggere og folkevalgte, styrking av lokaldemokratiordningen og å bidra til økt valgdeltakelse.

Nærmiljøutvalgenes hovedoppgave og hovedfokus skal være gode oppvekstmiljøer og aktivitet for barn og unge. i sin nærmiljøkrets (barneskolekrets).

Ordningen skal baseres på medvirkning, informasjon, høring og dialog. Sandefjord kommune ønsker at nærdemokratiordningen skal generere økt interesse for nærmiljøet og nærdemokratiet.

Nærmiljøutvalg - et utvalg for hver barneskolekrets

Nærmiljøutvalgsområdene skal følge de til enhver tid eksisterende barneskolekretsene i kommunen. Nærmiljøutvalgene skal gjennom fysisk og kulturell aktivitet og sosialt nettverksarbeid arbeide for trygge og gode oppvekstmiljøer- og vilkår for barn og unge. Det er også en viktig oppgave for nærmiljøutvalgene å være bindeledd mellom kommunens folkevalgte og administrasjon. Nærmiljøutvalgene skal fungere som høringsinstans i alle saker som angår innbyggerne i nærmiljø-områdene, og arbeide for økt samfunnsengasjement.

Nærmiljøutvalgene er egne juridiske enheter, registret i Brønnøysundregistrene.

Valg av personer til nærmiljøutvalgene

Utvalgene har egne vedtekter, hvor det står at utvalgenes styrer skal bestå av fem eller sju medlemmer. Disse velges fra et bredt sammensatt utvalg av foreninger, lag og enkeltpersoner i nærmiljøet, etter en innstilling fra en valgkomite.

Alle som er medlem av styret må være bosatt i skolekretsen. Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær og kassere, samt en eller tre styremedlemmer. Det er mulig å oppnevne kasserer/regnskapsfører utenfor styret. Dersom nærmiljøutvalget velger en slik løsning, skal antall styremedlemmer utvides.

Styreleder og nestleder velges for ett år om gangen, og velges av utvalgene selv. Øvrige medlemmer velges for to år om gangen. Halvdelen av medlemmene kan derfor byttes ut på ett og samme årsmøte. Dette ivaretas ved at halvdelen av styrets medlemmer, med unntak av leder på nærmiljøutvalgets første årsmøte etter 01.01.2017, velges for en periode på to år, mens den andre halvdelen av styre velges for ett år. Varamedlemmer velges for ett år om gangen.

Valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av en leder og to medlemmer, alle må være bosatt i nærmiljøområdet. Leder og nestleder av valgkomiteen velges ved særskilt valg på årsmøtet. Senest tre uker før årsmøtet skal avholdes, må valgkomiteen levere sine forslag til styret.

Finansiering av nærmiljøutvalgene

Ved budsjettbehandlingen fastsetter Sandefjord kommune et årlig økonomisk tilskudd til nærmiljøutvalgene. Nærmiljøutvalgene må anmode om utbetaling av tilskudd hvert år. Forutsetning for utbetaling er at nærmiljøutvalgene driver etter vedtektene, og at kommunen mottar og går gjennom referat fra årsmøtet inklusive årsmelding, revidert regnskap, budsjett, handlingsplan for neste driftsår, samt vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for en periode på 3-5 år.

Dialogen mellom nærmiljøutvalg og kommune

Plan for arbeid med nærdemokratiordningen ble behandlet 14.06.2017 i Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.

Nærmiljøutvalgsordningen i nye Sandefjord kommune skal fungere som et bindeledd mellom innbyggerne, politikerne og kommuneadministrasjonen. Dette ivaretas gjennom jevnlige møter mellom nærmiljøutvalgslederne og Sandefjord kommune. Møtene skal handle om saker som er viktige for nærmiljøutvalgenes oppgaver og drift. Sandefjord kommune er representert ved leder for hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling og kommunalsjef for samme administrasjonsområde. Representanter for andre politiske organer og administrative enheter kan delta i saker som faller inn under deres ansvarsområde. Ordfører og andre politikere kan delta på møtene når de måtte ønske det. Kommunalsjefen for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling kaller inn til møtene, som skal avholdes minst en gang i året, og ellers dersom et flertall av nærmiljøutvalgenes ledere, hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling eller ordfører ber om det. På denne måten legger Nærdemokratiordningen til rette for en løpende dialog mellom innbyggerne og kommunen.

I Sandefjord kommune er det en saksbehandler i kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling, som er kontaktperson for nærmiljøutvalgene. Det innebærer oppfølging av nærmiljøutvalgene i henhold til vedtatte planer, utbetalinger av tilskudd, dialogmøter og en "losfunksjon" i byråkratiet. Nye frivillige har ofte behov for veiledning i ulike politiske og kommunale prosesser. I tillegg er det et generelt fokus på informasjon og inkludering av nærmiljøutvalgene. Saksbehandlere ivaretar direkte informasjon og varsling til nærmiljøutvalgene i reguleringsprosesser og andre kommunale prosesser

Nærmiljøutvalgenes oppgaver

Nærmiljøutvalgene skal etablere, utvikle og sørge for drift og vedlikehold av attraktive og trygge arenaer og områder for uorganiserte aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet. Dette skal foregå i samarbeid med barn og unge i lokalmiljøet, og deres foresatte. Nærmiljøutvalgene skal legge til rette for kommunikasjon med brukere og driftere av anlegg. Dette omfatter også utarbeidelse og oppfølging av individuelle vedlikeholdsplaner for aktivitetsanlegg som nærmiljøutvalgene har initiert og/ eller har ansvar for.

Alle fysiske anlegg som nærmiljøutvalget har ansvar for, bør ha følgende omfang:

  • En ball-løkke med lys
  • En flate med vannuttak og lys
  • En akebakke med lys
  • Ett turmål med bålplass, gjerne også gapahuk, og tilknyttede stuer
  • En «grå flate» for ball- og hjulaktiviteter
  • En badeplass der dette er naturlig

Flere av nærmiljøutvalgene har engasjert seg spesielt for bevaring av viktige grøntområder. Det har skapt engasjement og stor oppslutning fra innbyggerne i disse kretsene.

Samarbeid med frivillige foreninger og lag, politikere og administrasjon og andre lokale aktører

Nærmiljøutvalgene har tett samarbeid med frivillige lag og foreninger i egne kretser. Det er nærmiljøutvalgenes ansvar å ta initiativ til og/eller motivere til samarbeidsprosjekter med lokale aktører som supplement til de lokale foreningenes aktiviteter. Nærmiljøutvalgene skal initiere informasjon om og deltakelse i aktuelle saker og prosjekter som angår barn og unges nærmiljø og oppvekstsvilkår. Det viser seg at Nærdemokratiordningen har bidratt til at lag og foreninger i deres nærmiljø samarbeider bedre. Kommunen ser at etableringen av Nærdemokratiordningen har økt bevisstheten om hvor viktig dette samarbeidet er for å kople og se ulike nærmiljøprosjekter i sammenheng.

Høringer og arbeid for økt samfunnsengasjement

Nærmiljøutvalgene skal fungere som høringsinstans i alle saker som angår innbyggerne i de respektive nærmiljøområdene, uavhengig av berørte aldersgrupper. Dette kan være saker som handler om arbeidet med kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner m.m.

I prosessen med å etablere ny Kommuneplan 2019 – 2031 har Nærmiljøutvalgene blitt en viktig samarbeidsaktør for kommunen, dette har resultert i en prosess med tett dialog og engasjement i samarbeidet med kommunen. Det har vært arrangert kafedialoger og informasjonsmøter. Nærmiljøutvalgene har kunnet spille inn saker og påvirke og prioritere innhold i kommuneplanen. En tett dialog er med på å skape eierfølelse og forståelse av planarbeidet, det gir viktig informasjon ut til innbyggerne i kretsene og det skapes engasjement om utviklingen av kommunen.

Det er kommuneadministrasjonens ansvar å kontakte berørte nærmiljøutvalg om saker til høring, evt. åpne møter med innbyggerne, og delta på disse, sammen med representanter for aktuelle folkevalgte organer.

Utvalgene kan i tillegg selv ta opp saker som de mener er viktig for utviklingen av nærmiljøet, f.eks. saker som omhandler skole, barnehage, vei- og trafikkforhold m.m. Nærmiljøutvalgene skal også arbeide for økt samfunnsengasjement, i samarbeid med bl.a. grunnskoler og videregående skoler, kommunenes valgadministrasjon og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Nærdemokratiordningen i Sandefjord vurderes evaluert etter 3 år. 

Ytterligere informasjon om Nærdemokratiordningen i Sandefjord

 

Til toppen