Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppgaveutvalg

Arbeidet i oppgaveutvalg gir politikerne tilgang til innbyggernes lokalkunnskap, og utviklingsarbeidet får større kapasitet ved at ressurser mobiliseres for å delta i realiseringen av tiltakene. Metoden er relativt ny i Norge, og inspirasjonen er hentet fra danske Gentofte kommune.

Kommunestyret vedtar mandat for oppgaveutvalget. Mandatet kan gi føringer om arbeidsform, men utvalget har stor grad av frihet til å bestemme arbeidsformen selv.

Oppgaveutvalg fungerer i en avgrenset tidsperiode, det er rådgivende overfor kommunestyret, og skal arbeide med bestemte tema. Kommunestyret inviterer innbyggere med spesiell interesse for og kompetanse om oppgaven til å delta i oppgaveutvalget.

Den folkevalgtes rolle i oppgaveutvalget er å lede prosesser som skal utvikle løsninger på lokalsamfunnets problemer. Innbyggerrollen endres fra å være en passiv observatør til saksutredninger og vedtak, til å delta aktivt i hele prosessen.

Oppgaveutvalgene fungere best når det er tilrettelagt for god dialog, er fremdrift i arbeidet og ulike verktøy og metoder brukes i arbeidet for å komme frem til utvalgets forslag. Svelvik kommune og Øvre Eiker kommune har hatt oppgaveutvalg siden 2016.

Ordfører i Øvre Eiker kommune Ann Sire Fjerdingstad:

"Oppgaveutvalg passer best når det er bestemte oppgaver man skal finne konkrete løsninger på."

Prioriterte tiltak fra oppgaveutvalgene i Svelvik følges opp i budsjettet

I arbeidet med kommunereformen i 2015 bestemte Svelvik kommune seg for å hente inspirasjon til å fornye de folkevalgtes arbeidsform og de lokaldemokratiske ordningene. Rådmann fremmet sak til kommunestyret i juni 2016 om å innføre oppgaveutvalg som politisk arbeidsform. Kommunens politiske reglement har egen paragraf om oppgaveutvalg.

Oppgaveutvalg (lenke til Svelvik kommune)

Kommunestyret behandlet i sitt møte i desember 2016 mandat for tre oppgaveutvalg. I tillegg til mandatene inneholder lenkene en oversikt over medlemmene i oppgaveutvalgene, fremdriftsplaner, møtereferat og sluttrapport.

De tre rapportene ble behandlet av kommunestyret i Svelvik kommune 17. oktober 2017. Oppfølging av rapportene finner vi i kommuneplanens handlingsdel 2018 – 2022, og budsjett 2018 og 2019, vedtatt i kommunestyret 12.12.17.

Kommunestyret vedtok i oktober 2017 å opprette to nye oppgaveutvalg.

  • Byhuset Svelvik. Utvalget skal bidra til at «Byhuset Svelvik» blir en attraktiv møteplass ved å være med på å forankre det i Svelviksamfunnet, og komme med ideer og innspill til spennende og alternative sambruksløsninger.
  • Ungdom i Svelvik mot 2020. Utvalget skal kartlegge hvordan det er å være ungdom i Svelvik, hva som er viktig for ungdom, og hvordan ungdommen selv ønsker og kan bidra aktivt til at Svelvik er et godt sted å være. Videre skal de utarbeide politiske målsettinger og satsingsområder som er grunnlaget for prioritering av tiltak. Utvalget skal bestå av ti ungdommer og fem politikere. Kommunestyret har laget premisser for hvilke ungdommer som kan melde seg til å delta i utvalget for å få en bredest mulig representasjon.

Ansvar og roller

Svelvik har arbeidet mye med ansvar- og rollefordelingen i oppgaveutvalg. De har kommet til at det er kommunestyret som oppretter oppgaveutvalgene, vedtar utvalgets mandat og velger kommunestyrets medlemmer til oppgaveutvalgene. De faste utvalgene og formannskapet gir innspill til mandatet for de tema de ellers arbeider med. De folkevalgtes valgkomite innstiller til kommunestyret på hvilke folkevalgte medlemmer som skal delta, og navn på leder og nestleder. I Svelvik er politikerne i oppgaveutvalget faste medlemmer av utvalg eller kommunestyre, og har en særskilt interesse av oppgaveutvalgets tema.

Politikerne som velges inn i oppgaveutvalgene velger de andre medlemmene etter at fristen for å melde seg til å delta har gått ut. Innbyggerne representerer kun seg selv, og er likestilt med politikerne.

Administrasjonen sin rolle er å bistå utvalget med alle praktiske ting som innkalling, referatskriving, og informasjonsarbeid. I tillegg er de kontaktpunkt for utvalget inn i administrasjonen.

Følgeforskning

Svelvik kommune ønsker at både de selv og andre kommuner kan lære av deres arbeid med oppgaveutvalg. En forskergruppe har evaluert arbeidsformen. Rapporten ble levert i slutten av august 2017.

Ordfører Andreas Muri og gruppeleder Kristin Moe Surlien presenterte kommunens arbeid med oppgaveutvalg på lokaldemokratikonferansen 12. juni 2017. De omtaler oppgaveutvalg som samarbeidsdrevet politikkinnovasjon i praksis. Modellen videreutvikles underveis, og er et godt kunnskapsgrunnlag for fellesnemndas vurdering av demokratimodeller i nye Drammen kommune.

Øvre Eiker utvikler dialogen med innbyggerne

«Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker» er visjonen for Øvre Eiker kommune. Kommunen har drevet aktiv innbyggerinvolvering i mange år, og oppgaveutvalg er en videreutvikling av dette. «Framtidens kommune» var tema for oppgaveutvalget som arbeidet i perioden 1. august til 14. september 2016. Utvalget hadde et todelt mandat:

  1. Gjennom innbyggernes stemmer skulle de tegne bildet av lokalsamfunnene i Øvre Eiker 10-30 år fremover. Hvilke tjenester har innbyggerne behov for, hvordan og hvor bor og arbeider innbyggerne, hva er viktig for familier og enkeltmennesker i deres hverdag, hva driver innbyggerne med på fritida og hvordan deltar de i lokalsamfunnet og i lokalpolitisk arbeid?
  2. Hvilke råd vil oppgaveutvalget gi til kommunestyret for å møte utfordringene som Stortinget har gitt kommunene i kommunereformen i det kortsiktige og langsiktige perspektivet?
    Oppgaveutvalget hadde 27 medlemmer sammensatt etter bestemte kriterier vedtatt av kommunestyret. Medlemmene hadde ulik alder, bosted, utdannelse, etnisk bakgrunn, kjønn og faglig kompetanse.

Oppgaveutvalget samlet seg om anbefalingen at Øvre Eiker skal fortsette å være en egen kommune. I kommunestyret 21. september 2016 ble det vedtatt at Øvre Eiker kommune fortsetter som egen kommune.

Øvre Eiker kommune ønsker å bruke oppgaveutvalg som metode for nye tema. Under lokaldemokratikonferansen i 2017 orienterte ordfører Ann Sire Fjerdingstad om medvirkningsstrategi for Øvre Eiker kommune, hvor oppgaveutvalg er et av tiltakene i handlingsplanen for 2018 – 2020.

Medvirkningsstrategi for Øvre Eiker kommune (lenke til kommunens nettside)

Oppgaveutvalg har vært en suksess i Gentofte kommune i Danmark

Frank E. Andersen, rådmann i Gentofte kommune:

- Kommunen er ingenting uten innbyggerne

Når innbyggerne forventer mer av kommunen samtidig som at økonomien er stram, ja så må det tenkes nytt. Rådmann er godt fornøyd med denne innovative måten å drive kommunal utvikling på.

Lenke:

I Danmark er oppgaveutvalg regulert gjennom den kommunale styrelseslovens § 17.4, og formålet er å være en arena for samarbeidsdrevet politikkinnovasjon. Gentofte kommune endret sin politiske struktur fra 1. august i 2015. Arbeidsoppgaver i politiske utvalg ble flyttet til oppgaveutvalg med deltakelse fra både innbyggere og politikere. Gentofte kommune hadde på forhånd en lang og god erfaring med å involvere innbyggerne tidlig i utviklingen av gode løsninger, og ønsket med oppgaveutvalgene å gjøre involvering til kjerneoppgaven i den politiske prosessen. Før opprettelsen av oppgaveutvalgene møttes politikerne til beslutningsmøter 11 ganger pr år. Nå møtes de fire ganger, og bruker ellers tiden sammen med innbyggerne for å finne felles løsninger. Temaene det arbeides med vedtas av kommunalbestyrelsen og har et bredt spekter.

En rapport fra 2016 konkluderer med at den nye politiske arbeidsformen har vært en suksess. Evalueringen viser at det er stor sannsynlighet for at innbyggerne vil støtte politiske vedtak når de opplever å ha blitt konsultert og hatt en reell mulighet for å påvirke vedtakene. Det kan også gi vedtakene legitimitet. Rapporten foreslo noen endringer og fire endringer i den politiske arbeidsform ble vedtatt av kommunalbestyrelsen i februar 2017.

Gentofte kommune har ca 75.000 innbyggere, og ligger litt nord for København på Sjælland.

 

← Forrige                                                                                               Neste →

 

Til start Til Del A Til Del B Til Del C

 

Til toppen