Kommunenavn, kommunenummer og kommunevåpen

I løpet av høsten skal nye kommunenavn og kommunenummer fastsettes av departementet. Det er ikke satt en tidsfrist for når kommunene må bestemme seg for nytt kommunevåpen og kommuneflagg.

Kommunenavn

Kommunene bør så raskt som mulig, og senest innen 1. november, oversende forslag til navn på den nye kommunen til departementet. Dersom kommunene ønsker et navn som i dag ikke er i bruk, eller dersom det er uenighet om hvilket av de eksisterende navnene som bør velges, er det ønskelig at navnespørsmålet forelegges Språkrådet og at uttalen legges ved saksdokumentene som sendes fylkesmannen/departementet.

Kommunene bør også vurdere om det er ønskelig å ha et offisielt samisk eller et kvensk parallellnavn på den nye kommunen.

På nettsidene til departementet, Kartverket og Språkrådet kan man lese mer om bruk og valg av navn.

Kommunenummer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter kommunenummer og fylkesnummer etter innspill fra Statistisk sentralbyrå. Departementet fastsatte 27. oktober 2017 nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020.

Kommunevåpen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt fram et lovforslag om oppheving av den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen, jf. Prop. 157 L (2016–2017). Forslaget innebærer at kommunestyret og fylkestinget får eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen. Våpen og flagg skal derfor ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.

Nærmere informasjon om lovforslaget og forskjellige fremgangsmåter for kommuner som skal slå seg sammen.