Nye oppgaver til kommunene

Regjeringen vil overføre flere oppgaver til kommunene. Flere oppgaver vil gi kommunene mulighet til å utvikle et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud til innbyggerne. Det vil også bidra til å skape større interesse for lokalpolitikken.

5. april 2017 la Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram en lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene. Proposisjonen inneholder forslag til lovendringer knyttet til oppgaver som skal overføres til kommunene i forbindeles med kommunereformen. Oppgaveendringer som ikke krever lovendring og oppgaver som håndteres i andre prosesser omtales også. Lovproposisjonen er en oppfølging av Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner.