Nyheter

Viser 1-20 av 39 treff.

 • Stortingsvedtak utløser en rekke økonomiske virkemidler

  27.06.2017

  I kommunereformen er det fattet vedtak om sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner. Fra 2020 har vi derfor 354 kommuner i Norge. Kommunene får dekket engangskostnader og reformstøtte. I tillegg får alle nye kommuner med mer enn om lag 8000 innbyggere etter sammenslåingen et regionsentertilskudd.

 • Kommunevåpen og kommuneflagg

  21.06.2017

  I prop. 157 L (2016-2017) foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet å oppheve den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen.  Forslaget innebærer at kommunestyret og fylkestinget får eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen. Våpen og flagg skal derfor ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.

 • Ekspertutvalg skal vurdere flere oppgaver til de nye fylkeskommunene

  14.06.2017

  Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

 • Tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

  05.04.2017

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som slår seg sammen i kommunereformen. Det er satt av 150 millioner kroner til tilskuddet i 2017.

 • Ny rapport viser status i Kommune-Norge

  17.03.2017

  - Norske kommuner utgjør en bærebjelke i velferdssamfunnet vårt, men det er stor variasjon i hvordan sentrale oppgaver som pleie og omsorg, skole og samfunnsplanlegging ivaretas, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå mottatt en ny forskningsrapport som gir et situasjonsbilde av kommunesektoren i Norge.

 • Nytt prosjekt for å styrke lokaldemokratiet i kommuner som skal slå seg sammen

  30.01.2017

  - Det er viktig å legge til rette for et sterkt og levende lokaldemokrati når flere kommuner skal bygge en ny kommune sammen. Derfor inviterer vi nå kommuner med vedtak om å slå seg sammen til et nytt prosjekt om lokaldemokrati, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Startskudd for nye Sandefjord kommune

  31.12.2016

  - Norge får 1. nyttårsdag en ny kommune, og jeg vil gratulere alle innbyggerne i nye Sandefjord, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 1. januar 2017 er kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord én kommune.

 • Digitalisering i kommunal sektor

  16.12.2016

  Regjeringen har tatt initiativ til et offensivt og målrettet arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Digitalisering er en vesentlig del av dette arbeidet. Fremover må stat og kommune samarbeide mer og bedre for å tilby innbyggere og næringsliv gode, brukervennlige og helhetlige digitale tjenester.

 • Kommunene skal få bestemme kommunevåpen og bruk av flagg selv

  14.12.2016

  - Jeg ønsker å styrke lokaldemokratiet og flytte mer makt og ansvar til kommunene. Derfor foreslår vi nå å la kommunene selv bestemme kommunevåpen og bruk av flagg på sine bygninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • TBU-seminar 2016: Kommunereform - hva skjer nå?

  08.12.2016

  Torsdag 8. desember går årets åpne fagseminar i regi av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) av stabelen. Årets tema er kommunereform og veien videre.

 • Oppstartssamling

  10.08.2017

  31. oktober og 1. november var det oppstartseminar for kommuner som skal slå seg sammen. 360 deltakere fra over 60 kommuner var samlet for å lære av allerede sammenslåtte kommuner, og for å få oversikt over hva som må gjøres for å gjennomføre en vellykket sammenslåing.

 • Oppdaterte tall i nykommune.no

  03.11.2016

  Verktøyet nykommune.no er nå oppdatert med ferske tall.

 • Oppstartssamling for kommuner som skal slå seg sammen

  03.11.2016

  31. oktober og 1. november deltok representanter fra 61 kommuner på oppstartsseminar for kommuner som skal slå seg sammen.

 • Kommunereformen – status og muligheter for kommuner som er på vei mot sammenslåing

  31.08.2016

  1. juli var fristen for kommunene til å gjøre vedtak om sammenslåing i kommunereformen. Vedtakene så langt viser at om lag halvparten av Norges befolkning bor i en kommune som ønsker å slå seg sammen. Av disse kommunene gjorde 70 kommuner gjensidige vedtak om å bygge 29 nye kommuner sammen.

 • Ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen

  31.08.2016

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserte 1. juli en ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen. Veilederen "Å bygge en ny kommune - råd fra tidligere sammenslåinger" er basert på råd fra tidligere og pågående sammenslåinger, og kan gi støtte til de som nå skal i gang med sammenslåing.

 • Regionreform - orientering om det videre arbeidet

  22.08.2016

  Etter at Stortinget våren 2015 ga sin støtte til regjeringens forslag til regionform, oppfordret jeg alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å gjennomføre nabopraten. Hensikten var at alle skulle vurdere og avklare om det var aktuelt med en

 • Nytt inntektssystem styrker kommunesektoren

  17.08.2016

  Regjeringspartiene og Venstre er enige om å fornye inntektssystemet slik at det legger bedre til rette for en kommunereform, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i Nationen.

  Av: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

 • 50 millioner kroner til bedre infrastruktur i sammenslåtte kommuner

  20.07.2016

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 50 millioner kroner i støtte til infrastruktur i 36 kommuner som skal slå seg sammen. Tilskuddene går blant annet til digitalisering, utbedring av fylkesveier og planlegging av gang- og sykkelveier. - Dette vil kunne bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nye regler i inndelingslova fra 1. juli 2016 – skal legge til rette for gode sammenslåingsprosesser

  01.07.2016

  1. juli 2016 trer nye regler i inndelingslova i kraft. Endringene skal forenkle og forbedre prosessene ved en kommunesammenslåing. Regelendringene omhandler blant annet ROBEK-status ved kommunesammenslåinger, forkjøpsrett til aksjer ved kommunesammenslåinger og muligheten for grensejustering.

 • Å bygge en ny kommune - råd fra tidligere sammenslåinger

  01.07.2016

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samlet råd og tips fra tidligere kommunesammenslåinger. Rådene tar for seg perioden fra kommunene vedtar å slå seg sammen fram til de er én ny kommune.