Nyheter

Viser 41-60 av 62 treff.

 • 50 millioner kroner til bedre infrastruktur i sammenslåtte kommuner

  20.07.2016

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 50 millioner kroner i støtte til infrastruktur i 36 kommuner som skal slå seg sammen. Tilskuddene går blant annet til digitalisering, utbedring av fylkesveier og planlegging av gang- og sykkelveier. - Dette vil kunne bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nye regler i inndelingslova fra 1. juli 2016 – skal legge til rette for gode sammenslåingsprosesser

  01.07.2016

  1. juli 2016 trer nye regler i inndelingslova i kraft. Endringene skal forenkle og forbedre prosessene ved en kommunesammenslåing. Regelendringene omhandler blant annet ROBEK-status ved kommunesammenslåinger, forkjøpsrett til aksjer ved kommunesammenslåinger og muligheten for grensejustering.

 • Å bygge en ny kommune - råd fra tidligere sammenslåinger

  01.07.2016

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samlet råd og tips fra tidligere kommunesammenslåinger. Rådene tar for seg perioden fra kommunene vedtar å slå seg sammen fram til de er én ny kommune.

 • Muligheter for kommuner som er på vei mot sammenslåing

  01.07.2016

  1. juli er fristen for kommunene til å gjøre vedtak om sammenslåing i kommunereformen. Mange kommuner har fattet sine endelige vedtak, og har sendt disse til fylkesmennene. Noen kommuner er ikke helt ferdige med prosessen, eller kom sent i gang. Disse vil få mulighet til å fullføre prosessen i løpet av høsten, og komme med i regjeringens forslag til endringer i kommunestrukturen våren 2017.

 • Nye Indre Fosen kommune vedtatt

  17.06.2016

  17. juni vedtok Kongen i statsråd at Rissa og Leksvik kommuner blir til én kommune fra 1. januar 2018. - Jeg ønsker lokalpolitikerne, ansatte og innbyggerne lykke til i arbeidet med å bygge nye Indre Fosen kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nye oppgaver til større kommuner

  01.06.2016

  - Vi ønsker sterke lokalsamfunn og levende lokaldemokratier der makt og ansvar ligger nært dem beslutningene angår. Derfor foreslår vi å flytte flere oppgaver til sterke velferdskommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag sendes forslag til nye oppgaver til større kommuner på høring.

 • Høring - nye oppgaver til større kommuner

  13.05.2016

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag til lov- og forskriftsendringer i forbindelse med at nye oppgaver skal overføres til kommunene.

  Høringsfrist: 01.10.2016 Status: Ferdigbehandlet

 • Viktig enighet om inntektssystemet

  22.04.2016

  I går inngikk regjeringspartiene og Venstre i Stortinget en avtale om nytt inntektssystem for kommunene. - Jeg er glad for at det nå er flertall for endringer som gjør det mer lønnsomt for kommuner å gå sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nett-tv

  Regjeringen vil ha om lag 10 regioner

  05.04.2016

  Regjeringen legger i dag frem stortingsmelding om nye regioner. - Vi følger nå opp Stortingets vedtak og legger grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Smidigare reglar ved samanslåing av kommunar

  18.03.2016

  Kommunereforma er bakgrunnen for at regjeringa i dag foreslår fleire mindre endringar i inndelingslova og kommunelova. - Forslaga legg til rette for gode prosessar for kommunesamanslåing, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Sammenslåing av Hof og Holmestrand formelt vedtatt

  18.03.2016

  18. mars vedtok Kongen i statsråd at Hof og Holmestrand blir én kommune fra 1. januar 2018. - Jeg ønsker lokalpolitikerne, ansatte og innbyggerne lykke til i arbeidet med å bygge en ny kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Færder kommune vedtatt

  18.03.2016

  18. mars vedtok Kongen i statsråd at Tjøme og Nøtterøy blir én kommune fra 1. januar 2018. - Jeg ønsker lokalpolitikerne, ansatte og innbyggerne lykke til i arbeidet med å bygge nye Færder kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Tilskudd til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

  28.02.2016

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om støtte til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som har fattet vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016. Det er satt av 50 millioner kroner til ordningen i 2016.

 • Sammenslåing av Lardal og Larvik formelt vedtatt

  05.02.2016

  5. februar vedtok Kongen i statsråd at Lardal og Larvik blir én kommune fra 1. januar 2018. - Jeg ønsker lokalpolitikerne, ansatte og innbyggerne i de to kommunene lykke til i arbeidet med å bygge en ny kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Involvering av ansatte – en nøkkel til suksess i kommunereformen

  04.09.2015

  Når kommuner landet over diskuterer sammenslåing er det viktig å involvere alle berørte interesser. Flere kommuner har gode erfaringer med å involvere ansatte og tillitsvalgte, innbyggere, lag og organisasjoner, samt næringsliv tidlig i prosessen. De ansatte i kommunene er en viktig ressurs som kommunene er tjent med at involveres så tidlig som mulig.

 • Fylkeskommunene inviteres til å ta nabopraten

  03.07.2015

  Kommunereformen er godt i gang over hele landet. Nå blir også fylkeskommunene invitert med i arbeidet. - Jeg vil at fylkeskommunene skal vurdere muligheten for å slå seg sammen med nabofylker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Stortinget har bede regjeringa om å vurdere oppgåver til eit nytt regionalt folkevalt nivå

  03.07.2015

  Stortinget har bede regjeringa om å legge fram forslag til nye oppgåver til eit nytt regionalt folkevalt nivå våren 2016.

 • Stortingets behandling av stortingsmelding om nye oppgaver

  03.07.2015

  9. juni 2015 behandlet Stortinget Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner på grunnlag av Innst. 333 S (2014-2015).

 • Opprettholder tiltakssonen i kommunereformen

  25.06.2015

  - Regjeringen har besluttet at de personrettede ordningene i tiltakssonen videreføres ved eventuelle sammenslåinger mellom kommuner innenfor og utenfor tiltakssonen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Opprettholder tiltakssonen i kommunereformen

  25.06.2015

  - Regjeringen har besluttet at de personrettede ordningene i tiltakssonen videreføres ved eventuelle sammenslåinger mellom kommuner innenfor og utenfor tiltakssonen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.