Forslag til sammenslåing av fylker

I tråd med avtalen om regionreform, inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 22. februar 2017, og som oppfølging av Meld. St. 22 (2015–2016) og Innst. 377 S (2015–2016), foreslår regjeringen at følgende fylkeskommuner blir slått sammen:

– Hordaland og Sogn og Fjordane

– Aust-Agder og Vest-Agder

– Vestfold og Telemark

– Oppland og Hedmark

– Buskerud, Akershus og Østfold

Videre foreslår regjeringen at Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Oslo kommune blir videreført som i dag, i tråd med avtalen. I hovedstadsområdet vil regjeringen utrede om etablering av et hovedstadsråd, der også de store kommunene rundt Oslo deltar, vil bidra til et mer effektivt arbeid med areal og transport i Osloregionen.

I avtalen om regionreform blir regjeringa bedt om å gjennomføre en egen prosess der det blir brukt litt tid på å finne inndeling i Nord-Norge for å få til ett eller to fylke. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i dialog med fylkeskommunene vurdere dette arbeidet skal gjennomføres. Endringer i fylkesstrukturen i Nord-Norge skal tre i kraft fra 1. januar 2020, samtidig med de øvrige fylkessammenslåingene.