Regionreform

Stortinget behandlet 8. juni regionreformen og fra 2020 vil det være 11 fylker inkludert Oslo. Fylkesinndelingen vil nå være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.

Større og mer funksjonelle fylkeskommuner vil styrke både lokaldemokratiet og vekstkraften. Det legger grunnlaget for bedre samarbeid med andre regionale aktører og en styrket samfunnsutvikling.

Målet med regionreformen

  • Legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, ut fra regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer.
  • Legge til rette for samordnet oppgaveløsning, samordning av sektorer og prioriteringer, og for sektorovergripende initiativer. 
  • Bidra til forenkling og tydeliggjøring av ansvarsdelingen innenfor samfunnsutvikling. 
  • Større fylkeskommuner som har bedre mulighet til å være likeverdige partnere i samarbeid med statlige aktører, og som bedre vil kunne fremme innbyggernes og næringslivets interesser overfor nasjonale myndigheter.
  • Større fylkeskommuner med større kapasitet og kompetanse i oppgaveløsningen, og som gir stordriftsfordelinger og frigjøring av ressurser til tjenesteproduksjon.

Tidsplan

Juli 2015:
Fylkeskommunene invitert til å vurdere spørsmålet om sammenslåing.
Våren 2016: 
Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver.
Våren 2017: 
Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.
1.1.2020:
Ny fylkesinndeling trer i kraft fra 1.1.2020.

Relaterte lenker

Til toppen