Prosess og milepæler

Regionreformen ble satt i gang i juni 2015 og 5. april 2017 ble det lagt fram en proposisjon for Stortinget med forslag til sammenslåinger.

Fylkessammenslåingene vedtas av Stortinget i juni og vil bli iverksatt fra 1. januar 2020.

2015

Mars
Omtale av fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler

Juni
Stortinget vedtok at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer.
Kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling om meldingen

2016

April
Det regionale folkevalgte nivået skal utvikles og rollen som samfunnsutviklere tydeliggjøres.
Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver (Meld. St. 22 (2015-2016))

Juni
Flertallet på Stortinget støtter forslaget om ti nye regioner. Stortinget støtter også forslaget om mer forpliktende regional planlegging og forslaget til endringer i oppgaver og ansvar som ligger i meldingen.

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver.

Statsråden inviterte alle fylkeskommuner til å delta i reformprosessen med sikte på å vurdere og avklare sammenslåing

Invitasjon til å delta i reformprosessen