Prosess og milepæler

Regionreformen ble satt i gang i juni 2015. 8. juni 2017 vedtok Stortinget sammenslåinger av fylker. Sammenslåingene trer i kraft 1. januar 2020.

2015

Juni
Stortinget vedtok at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer

Juli
Statsråden inviterte alle fylkeskommuner til å delta i reformprosessen med sikte på å vurdere og avklare sammenslåing: Invitasjon til å delta i reformprosessen

2016

April
Det regionale folkevalgte nivået skal utvikles og rollen som samfunnsutviklere tydeliggjøres: Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver (Meld. St. 22 (2015-2016))

Juni
Flertallet på Stortinget støtter forslaget om ti nye regioner. Stortinget støtter også forslaget om mer forpliktende regional planlegging og forslaget til endringer i oppgaver og ansvar som ligger i meldingen: Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver.

2017

April
Departementet legger frem en proposisjon med forslag til ny regional inndeling 

Juni
Stortinget behandler proposisjon om ny regional inndeling.

2018

1. januar
Sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke trer i kraft.

2019

September
Valg til nye fylkesting.

2020

1. januar
Sammenslåingene som er vedtatt av stortinget trer i kraft.