Distriktsindeksen er revidert

Departementet har nå revidert distriktsindeksen. Den nye distriktsindeksen har blitt et mer spisset verktøy for å peke ut distriktskommuner. Den er også betydelig forenklet ved at vi nå bare bruker tre indikatorer i indeksen, mot ni tidligere.

Distriktsindeksen er et verktøy for å peke ut distriktskommuner. Med distriktskommuner mener vi kommuner med lite befolknings- og markedsgrunnlag og lang reiseavstand til andre eller større sentra. Kommuner med slike ulemper har spesielle utfordringer når det gjelder grunnlag for befolkningsutvikling og styrking av verdiskapingen.

Den viktigste indikatoren for å måle utfordringer knyttet til lite befolknings- og markedsgrunnlag og lang reiseavstand til andre eller større sentra, er sentralitetsindeksen til Statistisk sentralbyrå (SSB). SSBs sentralitetsindeks er betydelig forbedret, og erstatter den tidligere indikatoren for sentralitet (NIBR 11), befolkningstetthet og reisetid til Oslo.

Graden av slike utfordringer vil variere. For at kommunene skal rangeres etter hvem som har de største distriktsutfordringene samlet sett, brukes også to andre indikatorer: befolkningsutvikling siste ti år og sysselsettingsveksten siste ti år. De tre indikatorene vi bruker i den nye indeksen er henholdsvis SSBs nye sentralitetsindeks (60 %), befolkningsutvikling siste ti år (20 %) og sysselsettingsvekst (20 %). Den nye distriktsindeksen er nærmere dokumentert i Dokumentasjonsrapporten.

Den nye indeksen ble sendt til uttalelse hos kommuner og fylkeskommuner. Vi fikk inn innspill fra 87 kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter. På regjeringen.no ligger et notat som oppsummerer departementets vurderinger av høringsinnspillene. Mange av dem som har gitt innspill, har feilaktig antatt at omleggingen medfører et kutt i distriktstilskuddene over inntektssystemet. Det er ikke riktig. Departementet legger opp til at dagens distriktsindeks (oppdatert med tall for 2017) videreføres ved fordeling av distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge også i 2019.

Departementet vil videre vurdere innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene i inntektssystemet nærmere, primært med fokus på bruken av distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene. Departementet vil komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen for 2020.

Departementet vil også vurdere fordelingsmodellene for 60-postene på programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikken.

Den nye distriktsindeksen vil bli brukt som ett av flere verktøy i forbindelse med revisjonen av virkeområdene for distriktsrettet investeringsstøtte og ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift.

Du finner nærmere omtale og dokumentasjon her:

Norgeskart som viser den nye distriktsindeksen