Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ekstern gjennomgang av distriktsindeksen

Distriktsindeksen er et verktøy for å peke ut distriktskommuner, og er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. Distriktsindeksen måler kommunenes utfordringer knyttet til geografiske ulemper i tillegg til samfunnsutfordringer som følger av geografiulempene.

I 2017-2018 foretok departementet en gjennomgang og revisjon av distriktsindeksen (KMDs 2018-indeks). Gjennomgangen ble offentliggjort 15. mai i år. Endringene omfattet blant annet et vesentlig kutt i antall indikatorer i tillegg til endret vekting. Sentralitetsindeksen NIBR11 ble i tillegg erstattet av SSBs nye sentralitetsindeks.

Departementet oversendte i desember 2017 utkast til ny distriktsindeks til kommuner og fylkeskommuner til orientering, samt med mulighet til å gi tilbakemelding til departementet på den nye distriktsindeksen. Departementet mottok 87 innspill, i hovedsak fra kommuner, regionråd og fylkeskommuner. Innspillene løftet i hovedsak spørsmål som omhandlet konsekvenser for fordelingen av distriktspolitiske tilskudd innenfor inntektssystemet til kommunene. Innspillene ble gjennomgått av departementet og en vurdering av disse ble publisert på regjeringen.no. Departementet vurderte at innspillene ikke ga grunnlag for endringer i den nye indeksen, og publiserte på bakgrunn av det den nye distriktsindeksen.

Departementet registrerer at det i ettertid er stilt spørsmål ved denne vurderingen, og det faglige grunnlaget for den nye indeksen. Departementet har derfor utlyst en ekstern faglig gjennomgang av KMDs 2018-indeks for å sikre at vi får en faglig god distriktsindeks med høy legitimitet. Leverandøren står fritt til å komme med egne vurderinger og forslag til revidert distriktsindeks. Kommuner og fylkeskommuner vil få god anledning til å gi tilbakemelding på rapporten.

Den faglige gjennomgangen vil være ferdig første halvår 2019.

Bakgrunn

Distriktsindeksen har to ganger tidligere vært gjennomgått og revidert av eksterne fagmiljøer. I 2002 ble distriktsindeksen gjennomgått i forbindelse med revideringen av ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift og i 2006 i forbindelse med revideringen av det distriktspolitiske virkeområdet. Siden 2013 har departementet årlig oppdatert distriktsindeksen med nye tilgjengelige data.

Distriktsindeksen blir brukt i forbindelse med fordeling av distriktspolitiske virkemidler, herunder til fordeling av regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet for kommunene. Bruken av indeksen blir tilpasset formålet med de enkelte tilskuddene. Den blir også brukt som verktøy i forbindelse med revisjon av virkeområder for distriktsrettet investeringsstøtte og revisjonen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Til toppen