Revisjon av distriktsindeksen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) reviderer nå distriktsindeksen, og har sendt kommuner og fylkeskommuner et utkast til uttalelse med frist 1. februar. Distriktsindeksen (DI) brukes som verktøy til fordeling av distriktspolitisk innsats i flere ordninger.

Klikk her for større bildefil (bmp)

Distriktsindeksen måler graden av distriktsutfordringer i kommunene og brukes som verktøy for å avgrense virkeområder og fordele virkemidler i distriktspolitiske ordninger.

I forslaget til ny distriktsindeks foreslås det å måle distriktsutfordringer med to typer indikatorer:

  1. Den første typen er knyttet til geografiske ulemper. Her brukes Statistisk Sentralbyrås (SSB) sentralitetsindikator, som måler tilgjengelighet til arbeidsplasser og tjenester fra der folk bor.
  2. Den andre typen indikatorer er knyttet til de samfunnsutfordringene som følger av geografiulempene. Her brukes to indikatorer: befolkningsutvikling siste ti år og sysselsettingsvekst siste ti år.

Forslaget innebærer en forenkling av indeksen ved at den går fra ni til tre indikatorer. Tidligere har distriktsindeksen hatt med indikatorer knyttet til sysselsettingsandel og levekår. Grunnen til at disse er tatt ut i utkast til revidert indeks er at de ikke regnes som spesifikke distriktsutfordringer.

Departementet har publisert et utkast til rapport om den reviderte indeksen. Utkastet til distriktsindeks er sendt til uttalelse til kommuner og fylkeskommuner fra midten av desember 2017 til 1. februar 2018. I lys av foreslåtte endringer vil departementet også vurdere hvordan distriktsindeksen skal nyttes i forbindelse med fordeling av distriktspolitiske virkemidler.

FAKTA:

Distriktsindeksen brukes i dag som verktøy til avgrensing av virkeområder og fordeling av distriktspolitisk innsats i flere ordninger:

  • Som hjelpemiddel til å avgrense virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte (det såkalte regionalstøttekartet).
  • Som hjelpemiddel til å avgrense virkeområdet for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DA-ordningen).
  • I fordelingsmodeller for tildeling av distriktstilskudd i inntektssystemet for kommunene.
  • Til å fordele midler til fylkeskommunene innenfor programkategori 13.50 - Distrikts- og regionalpolitikken.

Verdiene for gammel og forslag til ny distriktsindeks kan ikke sammenlignes. Det skyldes at distriktsindeksen (både den gamle og forslag til den nye) bare plasserer kommuner i forhold til hverandre, ikke i hvor stor utstrekning de har distriktsutfordringer.