Utlysning Bolyst 2010 - stedsutvikling, attraktivitet, kultur

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) lyser ut inntil 32 millioner kroner til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner. Søknadsfristen er 3. mai 2010.

Bakgrunn
Et viktig mål i distrikts- og regionalpolitikken er at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de vil. Et virkemiddel for å få til dette er å skape attraktive lokalsamfunn. Gjennom å finansiere pilotprosjekt ønsker KRD å utvikle ny kunnskap om hvordan distriktskommuner kan bli mer attraktive for bosetting. Mer bakgrunnsinformasjon om arbeidet med å utvikle attraktive lokalsamfunn finnes i kapittel 3 i stortingsmeldingen ”Lokal vekstkraft og framtidstru” fra 2008.

KRD har i flere år lyst ut midler til pilotprosjekter innen kulturbasert steds- og næringsutvikling. Siden dette er en av flere innfallsvinkler til å skape attraktive lokalsamfunn, er disse midlene i 2010 en del av den nye satsingen Bolyst.

Departementet utlyser totalt inntil 32 millioner kroner. Dette er en ramme som skal dekke svært mange tema og innfallsvinkler, samtidig som vi ønsker at pilotprosjektene skal ha en god geografisk spredning. KRD støtter kun inntil 50 prosent av prosjektkostnadene (med unntak av forprosjekter).

Hva er målet med Bolyst?
Hovedmålet er å legge til rette for at kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet blir mer attraktive å bo i og flytte til.

Delmål:

 • Å støtte opp om lokale, regionale og nasjonale pilotprosjekt som skal fremme attraktive lokalsamfunn og som har stor overføringsverdi for andre som driver denne typen arbeid.
 • Å samle og formidle kunnskap fra pilotprosjekter om hva som påvirker valg av bosted.

Hvem kan søke?
Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter som kan bidra til bolyst kan søke, for eksempel fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner og ildsjeler.

Hvilke tema kan prosjektene handle om?
En  rekke ulike faktorer, og kombinasjoner av faktorer, gjør at folk får lyst til å bo på eller flytte til et sted. Under er en liste med eksempel på temaer som kan være aktuelle. Listen er ikke uttømmende

 • Kulturbasert steds- og næringsutvikling
 • Stedsutvikling
 • Inkludering av innflyttere
 • Omdømmearbeid
 • Tilrettelegging for å skape mer varierte arbeidsplasser på mindre steder
 • Varierte boligtilbud som forutsetning for tilflytting
 • Nye løsninger for viktige tjenestefunksjoner som er under press i distriktsområder

Hva kan det søkes om støtte til?

 • Gjennomføring av forprosjekter for å jobbe fram gode hovedprosjekter (inntil 200 000 kroner).
 • Gjennomføring av hovedprosjekter.

Hovedaktiviteten i prosjektet skal foregå innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Samarbeidspartnere utenfor virkeområdet godtas. Se hvilke kommuner som ligger innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.
Arbeidsinnsats/timer (inkludert frivillig arbeid) i prosjektet kan inngå i egenfinanseringsandelen.

Hva kan det ikke søkes om støtte til?

 • Gjennomføring av enkeltstående konferanser som ikke er en del av et større Bolyst-prosjekt.
 • Kunstnerisk virksomhet som ikke er en del av et større Bolyst-prosjekt.
 • Faste driftskostnader i virksomheter eller organisasjoner.

Hvilke kriterier ligger til grunn for utvelgelsen av pilotprosjekter?

 • I hvilken grad prosjektet bidrar til måloppnåelse.
 • Nytenkning utover den lokale sammenhengen prosjektet blir gjennomført i.
 • Klar overføringsverdi til andre aktører.
 • Sterk lokal og/eller regional forankring. Det er en fordel om prosjektet er et samarbeid mellom flere organisasjoner/foreninger/andre aktører/offentlig forvaltning.
 • Klar gjennomføringsevne.
 • Plan for eventuell videre drift ut over prosjektperioden, inkludert plan for videre finansiering når en eventuell støtte fra KRD faller bort.
 • Ungdom, kvinner og innvandrere er viktige målgrupper for distrikts- og regionalpolitikken. Det gjelder også denne satsingen.

Departementet vil legge vekt på at det skal være en innholdsmessig/tematisk bredde og god geografisk spredning mellom pilotprosjektene som får støtte gjennom bolystsatsingen.

Fylkeskommunens rolle
Fylkeskommunene er Kommunal- og regionaldepartementets viktigste samarbeidspartner i det regionale og lokale utviklingsarbeidet. Fylkeskommunene har god oversikt over det som foregår av utviklingsarbeid i kommunene.

Erfaring tilsier at mange prosjekt vil ha behov for fylkeskommunal medfinansiering. Fylkeskommunene kan koordinere, kvalitetssikre og være med i utformingen av lokale og regionale søknader. KRD tar gjerne samtaler med fylkeskommuner som ønsker det i tiden fram mot søknadsfristen, med sikte på å avklare tema, innretning og regional forankring av bolystsatsingen. Fylkeskommunene vil ha en viktig rolle i oppfølgingen av pilotene i sitt fylke.
Søknaden må sendes til fylkeskommunen i god tid før søknadsfristen til KRD går ut 3. mai 2010. Dette skal sikre at regional finansiering er på plass innen KRD mottar søknaden. Ta kontakt med den enkelte fylkeskommune for presisering av frist. Fylkeskommunene forholder seg til samme utvelgelseskriterier som KRD. Virksomheter med nasjonalt nedslagsfelt og som derfor ikke har naturlig kontakt med en enkelt fylkeskommune, kan sende søknaden direkte til KRD.

Hvordan gå fram for å søke?
1. Last ned KRDs søknadsskjema word 2007 (docx)word 1997-2003 (doc) / open-dokument (odt)
2. Fyll inn informasjon om prosjektet i søknadsskjemaet.
3. Send det ferdig utfylte søknadsskjemaet og eventuelle vedlegg på e-post
a) enten til din fylkeskommune
b) eller til  Kommunal- og regionaldepartementet (dersom du er en virksomhet med nasjonalt nedslagsfelt). Søknaden sendes til postmottak@krd.dep.no. Merk søknaden med ”Søknad Bolyst 2010”.

Søknadsfristen er 3. mai 2010. Før dette må søknaden ha vært behandlet i fylkeskommunen dersom det er nødvendig med fylkeskommunal medfinansiering.

Når kommer det svar på søknadene?

 • Alle søkere vil få bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Søkere som ikke mottar svar innen 11. juni 2010, har fått avslag på søknaden.

Er søknadene offentlige?
All skriftlig korrespondanse med departementet er i utgangspunktet offentlig. Unntak for dette er hjemlet i Offentleglova. Søkere kan ikke kreve å få unntatt deler av sin søknad fra offentlig innsyn. Denne vurderingen gjør departementet på et selvstendig grunnlag ved en eventuell innsynsbegjæring.

Hvem kan kontaktes ved spørsmål?

Bolyst generelt:
- Judith Kortgård, e-post judith.kortgard@krd.dep.no, telefon 22 24 70 35 eller
- Knut Ove Nordås, e-post knut-ove.nordas@krd.dep.no, telefon 22 24 70 49

Kulturbasert steds- og næringsutvikling spesielt:
- Hanne Jordell, e-post hanne.jordell@krd.dep.no, telefon 22 24 70 63

Mer informasjon om distrikts- og regionalpolitikk: www.regionalpolitikk.no