Reglene for offentlig støtte

EØS-avtalen setter grenser for mulighetene norske myndigheter har til å gi støtte til næringsvirksomhet. Støttereglene skal sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- og rammevilkår.

Dersom staten, fylkeskommunene eller kommunene yter støtte til bestemte foretak eller sektorer vil disse oppnå en konkurransemessig fordel, enten konkurrentene befinner seg innenfor landets grenser eller i andre land innenfor EØS. Regelverket om offentlig støtte har som utgangspunkt at offentlig støtte til næringslivet er konkurransevridende og følgelig forbudt. Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene, og stimulering til forskning, utvikling og innovasjon og miljøtiltak.

EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) har kompetanse til å håndheve EØS-reglene om offentlig støtte i EFTA-landene som er medlem av EØS. EU-Kommisjonen utfører den tilsvarende kontroll- og overvåkningsfunksjonen overfor EU-landene. Dette sikrer en felles tolkning av regelverket i hele EØS-området.

 

Lenker: