Invitasjon til innspill til veileder i smart spesialisering som metode for næringsutvikling

Som oppfølging av Stortingsmelding 18 (2016-2017) Berekraftige byer og sterke distrikt, utarbeider Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en veileder i smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling. Veilederen presenterer konseptet smart spesialisering og setter det inn i en norsk kontekst. Veilederen blir utviklet i samarbeid med en referansegruppe med representanter fra ti fylkeskommuner, Østlandssamarbeidet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Veilederen vil bli lansert i forbindelse med Verksted for regional utvikling, som er 24.-25. september 2018.

22. mars blir det åpent innspillsmøte om veilederen. 

Utkast til veileder blir åpent for innspill fram til 10. april. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan sende innspill.

Ta gjerne kontakt med Anja Gjærum (m. 95861043) med spørsmål.

 

Innspill til utkastet:

Er innspillet sendt av deg som enkeltperson eller på vegne av organisasjonen?