Seminar om kapitalvirkemidler for å sikre omstillingstakten i næringslivet

Regionale og nasjonale myndigheter har nå en felles utfordring i å bygge varig omstillingsevne i næringslivet. EU-landene har bak seg intense år med omstilling og er langt fra i mål. Hvordan har kapitalvirkemidler vært tatt i bruk i EU? Hvilke erfaringer har landene gjort seg? Hva kan Norge lære av dette? Dette var tema da det skotske forskningsinstituttet European Policies Research Centre (EPRC) kom til Oslo 9. mai 2016.Nett-tv Seminar om kapitalvirkemidler for å sikre omstillingstakten i næringslivet

Se sendingen her

Se sendingen her

 


Det er nærmest nullvekst i norsk økonomi. Oljenæringen vil ikke lenger være den samme motoren for vekst og fremtidens vekst vil primært skapes i nye næringer. Arbeidsledigheten stiger. Arbeidsstokken er i endring som følge av eldrebølgen, men også flyktningkrisen påvirker arbeidsmarkedet. Markedene vil by på nye utfordringer og muligheter. Norske næringsmiljøer må omstille seg – ikke bare for å komme gjennom dagens utfordringer, men for å bygge varig evne til omstilling.

Hva betyr dette for kapitalvirkemidlene for næringsutvikling og de aktørene som forvalter dem? EPRC vil fortelle om hva landene i Europa gjorde da krisen kom: hva slags virkemidler hadde de og hva måtte de gjøre for å tilpasse virkemidlene til en ny virkelighet med svak vekst i økonomien, høy arbeidsledighet og lavere offentlige budsjetter.

Innovasjon Norge forvalter størsteparten av tilskudds- og låneordningene for næringslivet her hjemme. Hvilke erfaringer har de gjort seg? Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for den største bevilgningen rettet mot kapitalvirkemidler. Kommunal- og moderniseringsdepartementet supplerer med virkemidler der de nasjonale kommer til kort. Departementene vil løfte opp problemstillinger knyttet til innsats for omstilling.

Fylkeskommunene har en viktig rolle i næringspolitikken i Norge. De er en stor oppdragsgiver for og medeier i Innovasjon Norge og har stor innflytelse på hva slags kapitalvirkemidler Innovasjon Norge skal tilby. De er dermed en sentral målgruppe for dette seminaret.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har siden midten av 90-tallet samarbeidet med EPRC ved University of Strathclyde i Skottland, gjennom EoRPA. Dette forskningsprogrammet sammenligner EU-land, Norge og Sveits mht. utviklingen i landenes regionalpolitikk.